21 | 03 | 2019
A+
A-

13.03.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 13.03.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Komisijas locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītāja

 

L. Sarma

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītājas vietniece

K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

 

V. Brūzis

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

A. Maderniece

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja

I. Purmale

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes

Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i.

 

I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte G. Logina

 

Nepiedalās:

 

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

Inženierbūvju nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

 

Darba kārtība:

· 3 attīstības priekšlikumi;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
· nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· 1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

 

 1. Tirdzniecības centra jaunbūve Sergeja Eizenšteina ielā 47 (122. grupa, 2120. grunts).

Pasūtītājs: SIA „E47”
Projektētājs: SIA „Lejnieku projektēšanas birojs” 

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt piegādes zonu, iekraušanu/izkraušanu risinot slēgtā būvapjomā; b) veidot konkrētajā pilsētvidē iederīgu ēkas apjoma kompozicionālo risinājumu; c) pievienot autostāvvietu aprēķinu un teritorijas labiekārtojuma, transporta, gājēju un velosipēdistu plūsmu risinājuma analīzi, ievērtējot to kompleksi kvartāla ietvaros; d) veidot divpakāpju apstādījumu joslu pret dzīvojamo apbūvi; e) ģenerālplāna risinājumā uzrādīt attālumus līdz blakus esošajām dzīvojamām mājām;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

 1. Īslaicīgas lietošanas būves – tirdzniecības paviljona – novietošana Nometņu ielā 64 (57. grupa, 200. grunts).

Pasūtītājs: SIA Kalnciema iela”
Projektētājs: SIA Arhitektes Lienes Griezītes studija”

Lēmums:

 1. pieļaujama īslaicīga rakstura būves novietošana Āgenskalna tirgus teritorijā;
 2. lūgt būvniecības ierosinātāju noformēt ieceri atbilstoši speciālajos būvnoteikumos norādītajam;
 3. pēc korekciju veikšanas akceptēt ieceri.

 

 1. Īslaicīga lietošanas būves – automazgātavas – jaunbūve Kurbada ielā 9 (31. grupa, 88. grunts).

Pasūtītājs: HI-TECH SOLUTION GROUP OU
Projektētājs: SIA „Procel PRO

Lēmums:

pamatojoties uz Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 461.17.5. apakšpunktu veikt publisko apspriešanu.

 

 II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

 

 1. Biroju ēkas ar komercplatībām jaunbūves fasāžu risinājumi Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts).

Pasūtītājs: SIA Sporta 2”
Projektētājs: SIA Diānas Zalānes projektu birojs”

Lēmums:

 1. atbalstīt ēkas fasāžu arhitektoniskā risinājuma „A” variantu;
 2. koriģēt būvatļaujas 2.6. apakšpunktu, papildus norādot, ka tehniskajai telpai augstums līdz 17 metriem.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X