18 | 05 | 2020
A+
A-

13.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 13.05.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīsības departamenta direktora p.i. I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. TABFAB KVARTĀLA pārbūve Rīgā, Miera ielā 58A (kad. Nr. 0100 026 0018)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Biroja ēkas jaunbūve Rīgā, Brīvības ielā 155 (Senču iela 11, Senču iela 11A) (kad. Nr. 01000260145, 01000260144, 01000260046)

Lēmums:

lūgt būvniecības ierosinātāju: a) papildināt ieceri ar datiem par nojaucamo ēku un atbilstoši koriģēt nosaukumu; b) koriģēt ģenerālplānu, nenorādot perspektīvo apbūvi; c) pamatojoties uz Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi“ (turpmāk – RVC AZ TIAN) 311. punktu, koriģēt ēkas arhitektūru – stūri pret Senču ielu hormanizēt un detalizēt ar uzirdinātāku struktūru, veidojot funkcionālu un mērogam atbilstošu akcentu, lai risinājums atbilstu apkārtējās apbūves mērogam, struktūrai, kompozīcijas principiem, vizuālajai saiknei ar ielu, kā arī arhitektoniskā akcenta formai, materiāliem un dizainam jābūt saskanīgam ar ēkas mērogu, proporcijām, materiāliem, kas attiecināms arī uz visu fasāžu kompozīciju, sadalot garo fasādi vizuāli mazākos (dalītos) apjomos, logu, ailu un detaļu  proporcijām jāizvēlās videi atbilstošs mērogs, izvairoties no lineāras formvalodas, kas viziuāli liek ēkai izskaties augstākai, kā to nosaka vides mērogs; ēkas 1. stāvā paredzētajām tirdzniecības telpu grupām rast aicinošāku un atšķirīgāku apdares veidu, it īpaši no ielas puses; d) pamatojoties uz RVC AZ TIAN 584. punktu, pievienot kvartāla analīzi, norādot visā analizējamā teritorijā (konkrētāk viss Barona kvartāls) esošās autosstāvietas, celiņus, ietves, riteņbraukšanai paredzētās trases un novietne, kā arī zaļās rekreācijas vietas, apstādījumu zonu īpatsvaru un  iespējamos apbūves laukumus, iekļaujot satiksmes, riteņbraucēju un gājēju satiksmes organizācijas shēmu, satikšanās vietas punktus un atpūtas vietas; e) analizēt ieceri no projektēto autonovietņu skaita, norādot autonovietnes visā kvartālā kopumā un pievienot NO2 aprēķinu saskaņā ar RVC AZ TIAN 194. punktu.

 

IX Citi jautājumi

1. Dailes teātra ēkai piegulošās teritorijas labiekārtojums Rīgā, Brīvības ielā 75 (kadastra Nr. 0100 023 0108), Šarlotes ielā 1 (kadastra Nr. 0100 023 0101)

Lēmums:

  1. lai varētu lemt par meta priekšlikumu, nepieciešama papildu informācija: a) Dailes teātra priekšlaukuma (arhitektes Martas Staņas mantojuma) vēsturiskās izpētes materiāls, kas kalpotu par pamatojumu izvēlētajam projekta risinājumam; b) savietots grafiskais materiāls ar esošo labiekārtojumu un priekšlikumu; c) skatu punktu analīzi ar esošo labiekārtojumu un priekšlikumu gājēju un sabiedriskā transporta pasažieru acu līmeni no: Šarlotes un Miera ielas krustojuma; Matīsa un Brīvības ielas abām krustojuma pusēm; Brīvības ielas laukuma pretējās puse starp Matīsa un Bruņinieku ielu; Brīvības un Bruņinieku ielas krustojuma; Brīvības un Stabu ielas krustojuma; d) mets papildināms ar teritorijā esošo vai paredzamo tēlniecības darbu/reklāmu izvietojuma koncepciju un pulcēšanās teritorijām; e) atšķirīgu risinājumu, kurā teātra pašreizējā priekšlaukumā netiek veikti jauni koku stādījumi, kas var būtiski samazināt laukuma platību un traucēt vienotai kompleksai arhitektūras pieminekļa vizuālai uztverei; f) vides pieejamības risinājumi, kas izdiskutēti ar attiecīgām nevalstiskām organizācijām;
  2. papildināts mets skatāms atkārtoti (pirms būvniecības dokumentācijas izstrādes uzsākšanas).

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X