20 | 04 | 2021
A+
A-

14.04.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 14.04.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i .
V. Brūzis (A. Maderniece)
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

IX Citi jautājumi

1. Veikala pārbūve un ēku demontāža Rīgā, Tēriņu ielā 62 (kad. Nr. 0100 106 1067)

Lēmums:

atbalstīt izmaiņu risinājumus ar šādiem nosacījumiem:
a) veidot stādījumus pret Kurmales ielu (pret dzīvojamo apbūvi), paredzēt apstādījumu joslu, ko veido kokaugu un krūmu grupas (nevis līnijveida);
b) detalizēt stādījumu veidus, kombinējot vasarzaļos augus ar mūžzaļiem augiem, tādējādi veidojot bagātīgu ainavu visu sezonu ietvaros;
c) pagarināt savienojumu/celiņu gājēju kustībai gar Kurmales ielu;
d) neparedzēt stāvvietas cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem ielu apstādījumu joslā;
e) pārskatīt labiekārtotā skvēra risinājumus, izvērtēt/koriģēt paredzēto koku stādījumu sortimentu (piemēram, liepas);
f) saglabāt tumši pelēko joslu fasādē virs galvenās ieejas atbilstoši būvprojektam minimālajā sastāvā;
g) pievienot Kurmales ielas šķērsprofila griezumu kontekstā ar ielas apstādījumu un stādījumu joslu.

 

2. Daudzdzīvokļu ēku jaunbūves mets Rīgā, Mazā Juglas ielā 24 (kad. Nr. 0100 123 0387)

Lēmums:

atbalstīt meta risinājumus (3. variants) tālākai attīstībai ar šādiem nosacījumiem:
a) mazināt autostāvvietu izvietojumu iekšpagalmā, atvēlot to rekreatīvai funkcijai, izmantojot/kombinējot ar citām detālplānojumā paredzētām iespējām auto novietošanai;
b) pārskatīt ceļu risinājumus;
c) nodalīt publisko/privāto ārtelpu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X