28 | 06 | 2021
A+
A-

16.06.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 16.06.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

 

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja p.i.
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
 A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece p.i.
A.Madarniece (K. Zīverte)
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I.Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernavska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos A Kušķis
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja G. Aurīte

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. 1. Meta konkursa programmas, nolikuma un sagatavošanas materiālu – pilsētbūvniecības analīzes izskatīšana kvartālam starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielām, Rīgā (kad. Nr. 0100 031 0138;

0100 031 0002; 0100 031 0009)

Lēmums:

  1. 1. paust Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē Būvvaldes viedokli, ka ēkas būvapjoma risinājumā pieļaujams arhitektoniskais (~30 m) nevis pilsētbūvnieciskais akcents (~40 m); vērst uzmanību, ka Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 319. punktā noteikti pilsētbūvnieciskā akcenta nosacījumi papildus pamatfunkcijai ietvert konkrētajai vietai nozīmīgu publisko funkciju;
  2. atbalstīt zemes gabalu apvienošanu, jo ar Satekles ielas sarkano līniju noteikšanu vēsturiskā kvartāla struktūra praktiski iznīcināta (Būvvaldes padomes 09.06.2021. lēmums);
  3. virzīt konkursa materiālus izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē.

 

    2. Atklāta apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkursa “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21” darbu izskatīšana

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem.

IX Citi jautājumi

  1. Tirdzniecības ēkas jaunbūves fasāžu risinājumi Rīgā, Kalnciema ielā 38

(kad. Nr. 0100 059 0150)

Lēmums:

atbilstoši Rīgas pilsētas arhitekta slēdzienam atbalstīt iesniegto risinājumu.

 

  1. Daudzstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Rīgā, Sermuliņu ielā b/n (kad. Nr. 0100 012 2053)

Lēmums:

  1. turpināt darbu pie Būvvaldes padomes 17.02.2021. sēdē atbalstītā meta varianta Nr. 2 arhitektoniskā risinājuma, ievērojot Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes ieteikumus; turpināt konsultācijas ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi;
  2. zemesgabalā jānodrošina normatīvi nepieciešamais pagalms atbilstoši RVC AZ TIAN 307.1. apakšpunktam (pagalma platībā neieskaitīt platību zem ēkas pārkares).

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X