24 | 09 | 2020
A+
A-

16.09.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 16.09.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Dailes teātra ēkai piegulošās teritorijas labiekārtojums Rīgā, Brīvības ielā 75 (kadastra Nr. 0100 023 0108), Šarlotes ielā 1 (kadastra Nr. 0100 023 0101)

Lēmums:

 1. turpināma kopējā risinājuma “Dailes teātra ēkai piegulošās teritorijas labiekārtojuma Rīgā, Brīvības ielā 75 un Šarlotes ielā 1” uzlabošana:
 • nepieciešams vērtēt gājēju tranzīta kustību un noslodzi Brīvības ielā, veidojot funkcionāli nepieciešama platuma gājēju zonas, ņemt vērā esošo autonovietņu izvietojumus, izvērtēt drošas pārvietošanās iespējas gājējiem un velobraucējiem. Iespēju robežās palielinot tranzīta gājēju kustības zonas platumu gar Brīvības ielu;
 • mets papildināms ar šķērsprofiliem, kas attēlotu sasaisti ar Brīvības un Bruņinieku ielām;
 • palielināms zaļās zonas īpatsvars teritorijā;
 • mets papildināms ar paredzamo tēlniecības darbu izvietojuma koncepciju;
 • kopā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu risināms jautājums par teritorijas sasaisti ar Bruņinieku ielu, tādējādi risinot jautājumu par satiksmes drošību velobraucējiem.
 1. Papildināts mets (2. un 3. kārtas sadaļa) skatāms atkārtoti;
 2. meta 1. kārtas risinājums virzāms izskatīšanai.

 

2. Biroja ēkas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 161 (kad. Nr. 0100 092 0663)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem:

 1. koriģēt fasāžu risinājumu. Ēkas piebūvju fasādes risināt kontekstā ar esošās ēkas fasādēm (īpaši pret A. Deglava ielu), organiski iekļaujot piebūvi kopējā ēkas apjomā. Pielietot esošai apbūvei atbilstošus, saskanīgus, kvalitatīvus fasāžu apdares materiālus un krāsu risinājumu, ievērojot RTIAN 354. punktu, kas nosaka, ka ēkas fasādi veido arhitektoniski kvalitatīvi un atbilstoši teritorijas izmantošanas veidam un apbūves raksturam, kā arī saderīgu ar apkārtējo apbūvi;
 2. koriģēt apjomu kārtojumu, tai skaitā, stikloto jumta risinājumu, paredzot jauno apjomu vienotā arhitektoniski telpiskā kompozīcijā (arhitektoniski, stilistiski un tonāli) ar esošo ēku kompleksu, izvērtēt iespēju;
 3. ievērot Augusta Deglava ielas būvlaidi atbilstoši RTIAN 393.3 punktam – 9 m no C kategorijas ielas sarkanās līnijas;
 4. fasāžu risinājums iesniedzams izvērtēšanai un iepriekšējai saskaņošanai pirms Būvprojekta iesniegšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Mārsila ielā 58 (kad. Nr. 0100 125 6298)

Lēmums:

saņemt viedokli par Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.4. apakšpunkta Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 10. punkta un 7.3. apakšpunkta piemērošanu: noteiktais paredz par detālplānojuma procedūru varētu nepiemērot ar nosacījumu, ja veikala pārbūves būvprojektā tiek atrisināti ar veikala funkcijas uzturēšanu saistītie jautājumi kopsakarā ar RTIAN noteikto un atbilstoši normatīvo aktu prasībām un  rīkojot Zemesgabala attīstības ieceres publisko apspriešanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X