25 | 03 | 2021
A+
A-

17.03.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

 Sēdes norises laiks: 17.03.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Savrupmājas  jaunbūve Rīgā, Liedaga ielā 7 (kad. Nr. 0100 012 1259)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu, ka ēkas novietne ir koriģējama un arhitektoniskais risinājums detalizējams, pirms projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegt Būvvaldē izvērtēšanai novietnes un arhitektonisko risinājumu.

 

2. Ēkas nojaukšana Rīgā, Brīvības gatvē 193 (kad. Nr. 0100 086 0001)

Lēmums:

 1. virzīt objektu ieļaušanai Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes pieminekli ar kultūrvēsturisku nozīmi, kas raksturo Rīgas industriālo mantojumu;
 2. atteikt akceptēt objekta nojaukšanu.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Arhitektūras ideju konkursa “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64 (kad. Nr. 0100 021 0039)” darbu apskats

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem.

 

IX Citi jautājumi

1. Par atzinuma sniegšanu lokālplānojuma redakcijai zemesgabalam Rīgā, Tumes ielā 25 (kad. Nr.0100 073 0601)

Lēmums:

novērst grafiskā un tekstuālā materiāla nesakrītības, precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 19., 22., 23. punktu un paskaidrojuma rakstā minēto.

 

2. Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei teritorijai Rīgā, Ķīšezera ielā 6 (kad. Nr. 0100 084 2144)

Lēmums:

 1. konstatēt, ka vieta ir pilsētbūvnieciski nozīmīga;
 2. izvirzīt šādus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei:
  a) veikt pagalmu izvērtējumu un skaidri definēt tos;
  b) definēt galvenās fasādes un tām izvirzāmās prasības;
  c) izstrādāt nosacījumus saimnieciskās piegādes zonai;
  d) paredzēt autonovietņu apzaļumošanu.

 

3. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūves mets pirms projektēšanas nosacījumu izpildes Rīgā, Ventspils ielā 10A (kad. Nr. 0100 056 2064)

Lēmums:

 1. atbalstīt ēkas novietni;
 2. neatbalstīt pārējos risinājumus:
  a) pārsniegts pieļaujamais ēkas augstums;
  b) koriģējams fasāžu risinājums.

 

4. Katlu mājas Rīgā, Atlasa ielā 7A (kad. Nr. 0100 087 0268) iekļaušana Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

Lēmums:

virzīt objektu ieļaušanai Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes pieminekli ar kultūrvēsturisku nozīmi, kas raksturo Rīgas industriālo mantojumu.

 

5. Ēku kompleksa Rīgā, Vienības gatvē 24 (kad. Nr. 0100 054 0182) iekļaušana Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

Lēmums:

 1. virzīt objektu ieļaušanai Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes pieminekli ar kultūrvēsturisku nozīmi, kas raksturo Rīgas industriālo mantojumu;
 2. informēt īpašnieku, ka, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 426. punktu, veicot papildu ieguldījumu sabiedrības interesēm nozīmīgā apbūvē (saglabājot vēsturisko apbūvi), var tikt lemts par atkāpēm no noteikumos noteiktajiem apbūves rādītājiem;
 3. aicināt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā izvērtēt iespējamību paredzēt objekta teritorijā augstāku apbūvi kā kompensāciju par nepieciešamību saglabāt vēsturis

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X