17 | 07 | 2019
A+
A-

17.07.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 17.07.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. K. Zīverte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu athitekte M. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja palīdze J. Ieviņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte I. Šavraka
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenais arhitekts A. Smiltenis

Nepiedalās:

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Loģistikas centra jaunbūve Dzelzavas ielā 129 (92. grupa, 2322. grunts)

Pasūtītājs: SIA ,,Potential SPV 2”
Projektētājs: SIA ,,Projektu birojs Grietēns un Kagainis”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Martas Rinkas ielā 10A (111. grupa, 202. grunts)

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA ,,FORMS”

Lēmums:

  • lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceres risinājumu (ēkas dalījums pusstāvos izraisa fasāžu logu ritma sajukumu, neraksturīgu esošai apkārtējai videi; jaunbūves apjoma kārtojums, logu formas un izvietojums, jumta forma disonē ar apkārtējo apbūvi), ievērojot konkrēto pilsētvidi un atbilstoši Būvniecības likuma 4. panta 1. punktam, kā arī iesniegt vizualizācijas vides kontekstā un norādīt operatīvā transporta novietni atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 ,,Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 145. punktam;
  • pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

IX Citi jautājumi

1. Ēkas Kalnciema ielā 2B (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0154 001) iekļaušana Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Lēmums:

atbalstīt visa saglabājušā apjoma iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X