23 | 08 | 2021
A+
A-

18.08.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 18.08.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja p.i L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. A.    Maderniece (K. Zīverte)
Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. I. Kukule (I. Veļikanova)
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja vietniece I. Renkvica (I. Staša – Šaršūne)

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja G. Aurīte

I Attīstības priekšlikumi

 Dzīvojamās ēkas jaunbūve un pārbūve Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-16 (kad. Nr. 0100 086 0310)

Lēmums:

  1. atbalstīt ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 086 2026 004 nojaukšanu un jaunbūves būvniecību vēsturiskajā būvvietā ar autentisku kultūrvēsturisko vērtību (lit. 004 oriģinālas fasādes) atvietošanas metodi atbilstoši Detālplānojuma 55-61. punktiem;
  2. pēc korekcijām BIS attiecībā uz būvniecības objektu, kuram tiek izdota b/a, iekļaujot lit 004 nojaukšanu un būvniecības kārtu precizējumu, izdot b/a ar nosacījumiem, to starpā iekļaut nosacījumus:
  3. a) koriģēt ēkas apjomu augstumus pret sarkanajām līnijām, izpildot RTIAN 276. punkta nosacījumus, Būvprojektā pievienojot skaidrus ielas šķērsgriezumus caur visiem ēkas virszemes apjomiem, kas plānoti ar dažādu attālumu no ielas sarkanas līnijas;
  4. koriģēt “1B” apjomu:

1) pārskatīt ēkas 3-6 apjoma kompozīciju un proporcijas pret vēsturisko (ar atvietošanas metodi saglabāto) ēkas daļu attiecība uz simetriju, jumta formu, fasādes materialitāti, panākot harmonisku, ar vēsturisko apjomu sabalansētu proporciju risinājumu un izvērtējot iespēju nekopēt vēsturiskā apjoma jumta formu;

2) izskatīt iespēju ar izteiktāku atkāpi uz iekšpusi risināt 3-6 stāva apjomu no 1-2 stāva apjoma kontūras, atbilstoši detālplānojuma grafiskai daļai “Apbūves priekšlikums”, kuras mērķis atbilstoši apraksta daļai ir mazināt masīvuma sajūtu un starp apjomiem nodrošinot normatīvi nepieciešamos attālumus (6 stāvu ēkām), labāku izsauļojumu, caurredzamību;

3) veidot savstarpēji saskanīgu vienotam kompleksam piekritīgu 1a un 1b virszemes apjomu arhitektūru;

4) izstrādāt vairākus 1b apjoma variantus (ar augstuma korekcijām) un iesniegt Būvvaldē iespējami agrīnākā projektēšanas stadijā pēc b/a saņemšanas to izvērtēšanai BVP  , atbalstītā varianta tālākai izstrādei;

5) izstrādātiem 1b apjoma variantiem iesniegt vizualizācijas vides konteksta (kopā arr 1a apjomu) no vairākiem dažādiem publiskas ārtelpas punktiem (“Dienvīdu” ielas abām pusēm, krustojuma, teritorijas iekšpagalma) ar tuviem un tāliem skatiem.

 

IX Citi jautājumi

  1. Noliktavas jaunbūve Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē b/n (kad. Nr. 0100 082 2552)

Lēmums:

pilnveidot apjoma fasādes, mazinot slēgtā apjoma monotonitāti  pret Gaviezes ielu (~55 m garo 15 m augsto fasādi),  pielietojot dažādas faktūras apdares virsmu, tonālo risinājumu vai citus arhitektoniskos risinājumus. Fasādes dalījumam  joslās izstrādājama sīkāka detalizācija.

 

  1. Ēkas telpu daļas pārbūves mets Rīgā, Kurzemes prospektā 3 (kad. Nr. 0100 080 2327)

Lēmums:

  1. konceptuāli atbalstīt meta risinājumu daļā par autostāvvietu izvietošanu ēkas esošajā apjomā;
  2. tālākā projekta risinājuma izstrādes gaitā saglabāt esošo apzaļumojuma joslu (9 m attālumā no ielas sarkanās līnijas), izskatot iespēju mūsdienīgiem labiekārtojuma pilnveidošanas risinājumiem priekšpagalmā esošajā autostāvvietu zonā, t.sk., variantu arī iebrauktuves apjoma izvietojumam;
  3. izstrādāt satiksmes (gājēju, velotransporta, motorizēto transporta līdzekļu) plūsmas organizācijas shēmu kvartāla ietvaros, to (plūsmu) savstarpējo sasaisti (DEPO, t/c Damme, u.c );
  4. ieteikt ēkas arhitektoniskā tēla uzlabošanai neveidot risinājumus, kas pasvītro ēkas monotonumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X