04 | 10 | 2019
A+
A-

18.09.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 18.09.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šašūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. E. Gulbja laboratorijas ēkas pārbūve Brīvības gatvē 366 (92. grupa, 786. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Ēkas pārbūve par konferenču centru Krasta ielā 60 (48. grupa, 2007. grunts).

Lēmums:

 1. atbalstīt ēkas arhitektonisko risinājumu;
 2. pēc konstatēto trūkumu novēršanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

3. Dzīvojamās mājas nojaukšana un savrupmājas jaunbūve Selgas ielā 10A (120. grupa, 1691. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt SIA „Arhitektoniskas izpētes grupa” un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – NKMP) viedokli par esošās koka ēkas kultūrvēsturisko vērtību  un tās nojaukšanas pieļaujamību;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc viedokļu saņemšanas skatīt atkārtoti.

 

4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka jaunbūve un esošās ēkas lit. 001 pārbūve Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt ieceri atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 296.5. un 618.19.7. apakšpunktam; b) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu;
 2. virzīt jautājumu izskatīšanā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē (turpmāk – RVC SAP) par ieceres atbilstību RVC AZ TIAN 618.19.1. un 618.19.2. apakšpunkta prasībām;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 4. pēc minēto punktu izpildes skatīt atkārtoti.

 

5. Viesnīcas ēkas pārbūve par biroja ēku Dzirnavu ielā 107 (30. grupa, 64. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt ieceri uz „jaunbūve”; b) saņemt blakus zemesgabala īpašnieka saskaņojumu par apbūvi uz zemesgabala robežas;
 2. pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 14. pantu, saņemt NKMP atzinumu un virzīt ieceri izskatīšanai RVC SAP;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 4. pēc minēto punktu izpildes skatīt atkārtoti.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. „GEMOSS” veikala studijas jaunbūves Brīvības ielā 111 arhitektūras konkursa nolikuma saskaņošana.

Lēmums:

lūgt RVC SAP viedokli.

 

IX Citi jautājumi

1. Multifunkcionāla kompleksa ēkas jaunbūves mets (1. būvniecības kārta) Krasta ielā 1A (43. grupa, 72. grunts).

Lēmums:

piemērot atklātu arhitektūras konkursu saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 8.1 punktu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X