22 | 12 | 2020
A+
A-

19.11.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 19.11.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Biroju ēku ar daudzstāvu apakšzemes stāvvietu jaunbūves Rīgā, Gustava Zemgales gatvē 73 (kad. Nr. 0100 086 0341)

Lēmums:

1. lūgt būvniecības ierosinātāju veikt:
a) sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikuma 10.2. apakšpunktu;
b) iesniegt iecerētās darbības rezultātā plānoto piesārņojošās vielas NO2 summāro gada vidējo koncentrāciju (kopā ar fonu);
2. pēc augstāk norādītā veikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) augstuma koriģēšanai un atskaites punkta izvēlei;
b) fasāžu arhitektūrai, jumta ainavai;
c) kārtu dalījumam un zemesgabala sadales līnijai;
d) autonovietņu skaitam;
e) risināt gājēju plūsmu kvartāla kontekstā un sasaistot ar blakus teritorijām.

 

IX Citi jautājumi

1. Izmaiņas fasāžu risinājumā objektam “Servisa ēkas (lit. 005) pārbūve” Rīgā, Satekles ielā 1 (kad. Nr. 0100 031 2015)

Lēmums:

atbalstīt risinājumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X