25 | 02 | 2019
A+
A-

20.02.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 20.02.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja L. Beila

Nepiedalās:

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

3 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts).
Pasūtītājs: SIA ABata”
Projektētājs: A/S Palast Architekts”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt apjoma risinājumu atbilstoši apbūves raksturam un veiktajai apbūves analīzei; b) koriģēt autostāvvietu un palīgēku izvietojumu, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”  (turpmāk – RTIAN) 314. punktu;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

2. Īslaicīgas lietošanas ēkas degvielas uzpildes stacijas novietošana Satekles ielā 6 (40. grupa, 2000. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Petrol Prorerty”
Projektētājs: PKF – A/S „Ceļuprojekts”

Lēmums:

pamatojoties uz Būvniecības likuma 15. panta trešās daļas 1. punktu, Rīgas domes 08.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 180.1. apakšpunktu, atteikt izdot būvatļauju.

 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve un ēkas demontāža Baložu ielā 9 (59. grupa, 0031. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) pamatojoties uz RTIAN 398.2. un 402.6. apakšpunktu, koriģēt būvlaidi un fasāžu garumus, apbūves blīvumu un stāvu skaitu, veidojot akcentu; b) pievienot insolācijas aprēķinu; c) pamatojoties uz RTIAN 402.8. apakšpunktu, koriģēt vai pamatot jaunbūvei izvēlētos apdares materiālus, kā arī veikt padziļinātu vēsturisko detaļu aprakstu un uzmērījumus;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

 II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2 (062. grupa, 0137. grunts) apstiprināšana.
Ierosinātājs: SIA ,,PN Project”
Izstrādātājs: SIA ,,Grupa 93”

Lēmums:

atlikt lēmuma pieņemšanu.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X