03 | 04 | 2019
A+
A-

20.03.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 20.03.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Komisijas locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i.
I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdzes p.i. I. Renkvica

Piedalās:

Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte G. Logina
Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte D. Bērziņa
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Darba kārtība:

6 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Jaukta tipa ēkas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 19 (2A) (51. grupa, 2034. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: SIA „DEI arhitekti”

Lēmums:

lūgt Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” viedokli, vai iecere uzskatāma par tādu risinājumu, kam arhitektūras konkursa rīkošana atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 8.1 punkta izpratnē nebūtu nepieciešama.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Kuršu ielā 27A (92. grupa, 698. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona          

Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:
  • uzrādīt projektējamās ēkas attālumu līdz ielas sarkanajai līnijai un pamatot ēkas būvlaides izvietojumu;
  • pievienot apbūves kvartāla starp Brīvības gatvi, Dzērbenes ielu, Kuršu ielu un Stāmerienes ielu analīzi;
  • pievienot Kuršu ielas fasāžu notinumu apbūvei no Dzērbenes ielas;
 2. lūgt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam skaidrojumu par būvlaides noteikšanu;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

3. Tirdzniecības ēkas jaunbūve Brīvības gatvē 254 (89. grupa,  34. grunts).

Pasūtītājs: SIA „LID”

Projektētājs: SIA „ARCHAB”

Lēmums:

 1. saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma saņemšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem, iekļaujot, ka piegādes zona, t.sk., iekraušana/izkraušana jārisina slēgtā būvapjomā.

 

4. Zobārstniecības privātprakses jaunbūve Slokas ielā b/n (64. grupa, 2099. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: SIA „BK ROYAL”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:
  • pievienot kvartāla notinumu;
  • pamatot risinājuma atbilstību RTIAN 404. punktam;
  • pārskatīt sienas un autonovietņu izvietojumu;
  • prezentēt ieceri Būvvaldes padomes sēdē;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Kristapa ielā 35 (60. grupa, 325. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ēkas fasādes arhitektonisko risinājumu atbilstoši videi (jumta forma, toņu kontrasts);
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Miesnieku ielā 3 (8. grupa; 28. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: SIA „Archdesigne”

Lēmums:

 1. pamatojoties uz Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 7.1.4. apakšpunktu lūgt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes viedokli;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094. grunts) arhitektoniskais risinājums.

Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”

Projektētājs: SIA „TECTUM”

Lēmums:

 1. atbalstīt iesniegto risinājumu;
 2. informēt būvniecības ierosinātāju:
  • iesniedzot būvprojektu Būvvaldē atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi, zemesgabala sadalei jābūt īstenotai;
  • būvprojektā jāiekļauj precizētā, atbilstoši RTIAN 398.4. apakšpunktam un 270. punktam veiktā kvartālā iedibinātās apbūves stāvu skaita un apbūves tehnisko rādītāju analīze un jānodrošina, ka apbūves tehniskie rādītāji (stāvu skaits, apbūves intensitāte un brīvā teritorija) katrā no atdalītajiem zemesgabaliem atbilst kvartāla zemesgabalos iedibinātajiem daudzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves tehniskajiem rādītājiem;
  • ja paredzēta teritorijas nožogošana pa zemesgabala robežām, teritorijas nožogošanai ieteicams izmantot dzīvžogus vai žogus, kas ieaudzēti dzīvžogos/apaudzēti ar vīteņaugiem, vai arī piedāvāt citus pilsētvidē iederīgus ainaviski pievilcīgus risinājumus atbilstoši Āgenskalna vēsturiskās teritorijas apstādījumu raksturam.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X