26 | 05 | 2020
A+
A-

20.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 20.05.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas domes Pilsētas attīsības departamenta direktora p.i. I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Panorāmas rata uzstādīšana, servisa ēkas būve, teritorijas labiekārtošana Rīgā, Raņķa dambī b/n (kad. Nr. 0100 049 0135)

Lēmums:

lūgt būvniecības ierosinātāju: 1) koriģēt būvniecības dokumentāciju atbilstoši izbūvējamam apjomam; 2) precizēt labiekārtojuma risinājumu atbilstoši norādītajai apmeklētāju plūsmas intensitātei, pamatojot to ar aprēķinu; 3) veikt inventarizāciju/ izvērtējumu vismaz pārveidojamajā parka daļā ar secinājumiem un ieteikumiem (kas ir/nav vērtīgs, kas ir/nav saglabājams); 4) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu; 5) pievienot rata uzstādīšanas tehnoloģisko aprakstu/bildes/shēmas, kas pierāda, ka tas iespējams izdarīt sarežģītos apstākļos pie esošiem apstādījumiem, nebojājot tos; 6) pievienot visu variantu analīzi ar vizualizācijām vides kontekstā un panorāmu no paša rata (pievienojot skatus, ko redz katrā punktā pie dažādiem rata izvietojuma variantiem), kā arī paša rata labākais ,,iesēdināšanas” variants no tuviem skatiem, neizslēdzot iespēju panorāmas rata novietošanai, neskarot esošos apstādījumus, proti, no stādījumiem brīvajā teritorijas daļā.

 

2. Dzīvojamās ēkas pārbūve un palīgēkas jaunbūve Rīgā, Baložu ielā 21 (kad. Nr. 0100 060 0086)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) pret Kristapa un Baložu ielas krustojumu ēkas apjomam veidot stūra telpisko akcentu; b) ēkas apjoma risinājumu iesniegt izvērtēšanai Būvvaldē pirms būvprojekta iesniegšanas projektēšanas nosacījumu izpildei.

 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana un jaunbūve Rīgā, Matīsa ielā 86 (kad. Nr. 0100 037 0085)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus – veidojama detalizētāka galvenās fasādes jumta dzega.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Rīgā, Dzirciema ielā 123 (kad. Nr. 0100 077 2103) nodošana publiskai apspriešanai

Lēmums:

nodot detālplānojuma redakciju publiskai apspriešanai.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves mets Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (kad. Nr. 0100 051 0017).

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt meta varianta Nr. 3 risinājumu ar nosacījumiem: ņemt vērā Rīgas pilsēta arhitekta biroja 12.12.2018. atzinumā Nr. RPAB-18-26-nd un 12.02.2020. atzinumā Nr. RPAB-20-8-nd norādīto, Būvvaldes 19.03.2020. vēstulē Nr. BV-20-5656-nd  norādītos ieteikumus, pilnveidojot to:
1) visas teritorijā paredzētas autonovietnes izvietot (vienā) daudzstāvu autostāvvietā (nav atbalstāms 2. un 3. kārtas autostāvvietu risinājums);
2) uz Lucavsalas un Laivu ielu stūra veidot publisku labiekārtotu laukumu zemes līmeni pret Daugavu atbilstoši pašu piedāvātajam Būvvaldes padomes sēdes laikā.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X