15 | 02 | 2021
A+
A-

21.01.2021. (ārkārtas) Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Ārkārtas sēdes norises laiks: 21.01.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Grostonas ielā 9 (kad. Nr. 0100 024 2087)

Lēmums:

saņemot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) ievērot Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma 5.9. apakšpunktu, 212., 215., 223., 240., 241. punktu, 227.1. apakšpunktu;
b) detalizēt projekta risinājumus, īpašu vērību veltīt fasāžu apdares materiāliem, balkonu plānojumam un ekspluatācijas nodrošinājumam, kā arī pievienot detalizētus mezglu risinājumus balkoniem, logiem un fasādēm;
c) iesniegt detalizētu škērsgriezuma risinājumu iebrauktuvei ēkas pagrabā, ietverot ielas, ietves atzīmes;
d) izvērtēt iespēju risinājumos ņemt vērā kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas tiešu tuvumu;
e) pirms būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegt fasāžu risinājumus un ģenerālplānu izskatīšanai  Būvvaldē.

 

2. Mēbeļu veikala – noliktavas jaunbūve Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē b/n (kad. Nr. 0100 082 2552)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) ieteicams risināt stūra akcentu;
b) koriģēt fasāžu risinājumu, t. sk., neveidot monotonas, aklas fasādes un samazināt reklāmas laukumu, neparedzot to vairāk par 20 % no fasādes laukuma;
c) izskatīt iespēju neparedzēt teritorijas uzbēršanu, izmantot esošo reljefu funkcionāli;
d) veidot slēgtu piegādes zonu un paredzēt 4 m divpakāpju apstādījumu joslu vai citu vides piesārņojumu mazinošu (gaisa, skaņu izolējošu) risinājumu pret blakus esošo zemesgabalu robežu;
e) pievienot vizualizācijas no dzelzceļa maģistrāles Rīga – Jūrmala, Rīga – Lidosta raksturīgajiem skatu punktiem, K. Ulmaņa gatves abos virzienos, kā arī no Gaviezes ielas tuvajiem skatu punktiem (no pretējās dzīvojamās mājas);
f) pirms būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegt fasāžu risinājumus un ģenerālplānu izskatīšanai  Būvvaldē.

 

3. Biroja ēkas pārbūve par veikalu un ēku demontāža Rīgā, Tēriņu ielā 62 (kad. Nr. 0100 106 0414 un 0100 106 0095) un esošu ēku nojaukšana un stāvlaukuma jaunbūve Rīgā, Tēriņu ielā 68 (kad. Nr. 0100 106 0475)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) veidot labiekārtotu skvēru ar koku/krūmu stādījumiem zemesgabala stūrī pret Tēriņu ielu un Sējas ielu;
b) autostāvvietā paredzēt kokaugu intensitāti 1 koks uz 5 stāvvietām, lai mazināt negatīvo ietekmi uz dzīvojamo apbūvi (troksni, gaisa piesārņojumu u.tml.).;
c) paredzēt koku stādījumus grupas vai rindas gar zemesgabala robežām, kas robežojas ar ielām;
d) koriģēt ēkas arhitektonisko kompozīciju un fasāžu risinājumu pret Tēriņu un Cēres ielu stūri;
e) neparedzēt atsevišķu reklāmas stabu fasādes priekšplānā pret Tēriņu un Cēres ielas stūri;
f) pirms būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegt teritorijas un arhitektūras risinājumus izskatīšanai  Būvvaldē.

 

IX Citi jautājumi

1. Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei teritorijā Rīgā, Juglas ielā 95 (kad. Nr. 0100 092 2010) un Biķernieku ielā (kad. Nr. 0100 092 2319)

Lēmums:

lokālplānojuma izstrādē izvirzīt šādus nosacījumus:
a) precizēt ēku novietnes un būvlaidi;
b) veidot buferzonu pret savrupmāju apbūvi;
c) veidot ielas stādījumu joslu/saglabāt esošo;
d) veidot labiekārtotu teritoriju pret ūdenstilpni;
e) veikt transporta plūsmu modelēšanu un noteikt piebraukšanas risinājumus.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X