06 | 11 | 2020
A+
A-

21.10.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 21.10.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i. L. Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas galvenais projektu vadītājs teritorijas plānošanas jomā U. Apinis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Dienesta viesnīcas jaunbūve Rīgā, Jelgavas ielā 8 (kad. Nr. 0100 050 0067)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) veidot veloceliņa risinājuma sasaisti ar blakus zemesgabalos esošo risinājumu;
b) veidot reljefa līmeņu saskaņotību (Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 218. punkts).

 

2. Dienesta viesnīcas jaunbūve Rīgā, Jelgavas ielā 12 (kad. Nr. 0100 050 0067)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt: a) ēkas augstumu; b) akcenta platību atbilstoši detālplānojuma 45. punktam; b) fasādes garumu pret Kīleveina grāvi (RVC AZ TIAN 613.5. apakšpunkts);
  2. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

3. Panorāmas rata uzstādīšana, servisa ēkas būve, teritorijas labiekārtošana Rīgā, Raņķa dambī b/n, Rīgā (kad. Nr. 0100 049 0135)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
a) nodrošināt drošu esošo gājēju tranzīta funkciju, saglabājot galvenos celiņu virzienus un savienojumus (sabiedriskās transporta pieturvietas, pārejas, krustojumi, celiņu turpinājumi centrālajā parka daļā); projektējamā labiekārtojuma daļā nodrošināt sasaisti ar teritoriju ārpus apbūves tiesību robežām (sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu);
b) detalizēt labiekārtojuma un pilsētvides dizaina elementus: stādījumus, celiņu segumu atbilstoši funkcionalitātei (gājēji/ skrējēji/ velo celiņi), soliņus, atkritumu tvertnes, informatīvas norādes u.c.;
c) norādīt apmeklētāju autostāvvietu risinājumu;
d) palīgēkas izmantošanu risināt atbilstoši apbūves līgumā noteiktajām prasībām;
e) saņemt ekspertīzes atzinumu par projekta risinājumu;
f) ņemt vērā Rail Baltica trases risinājumus;
g) arhitektoniskai kvalitātei un dizainam ratam un ēkai;
h) arhitektonisko risinājumu iesniegt Būvvaldē pirms atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Garāžas pārbūve par dzīvojamo māju un šķūņa nojaukšana Rīgā, Pārslas ielā 13b (kad. Nr. 0100 056 2002)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu: projektējamie virszemes apjomi klasificējami kā jaunbūve.

 

5. Daudzdzīvokļu mājas bēniņu pārbūve Matīsa ielā 68, Rīgā (kad. Nr. 0100 037 0041 001)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt ēkas augstumu; b) saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojumu;
  2. noteikt ēkas kultūrvēsturiskās vērtības līmeni;
  3. skatīt atkārtoti.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X