29 | 11 | 2018
A+
A-

21.11.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 21.11.2018., 13:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i.
I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas  galvenā arhitekte N. Skane
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas  galvenā arhitekte I. Šavraka
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts M. Miķelsons
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja galvenā teritorijas plānotāja L. Beila

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

6 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Durbes ielā 2 (61. grupa, 213. grunts).

Pasūtītājs: SIA „HOUSERS KVK OU”

Projektētājs: SIA „MARK arhitekti”

Lēmums:

atbalstīt meta priekšlikumu.

 

  2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Anniņmuižas bulvārī 19 (80. grupa, 641. grunts).

Pasūtītājs: SIA „YIT celtniecība

Projektētājs: SIA „Jākobsonu mākslas darbnīca

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

3. Dzīvojamās ēkas pārbūve Katoļu ielā 12 (39. grupa, 2006. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Rozetta”

Projektētājs: SIA „Arhitektu Birojs Krasts”

Lēmums:

pamatojoties uz Būvniecības likuma 15. panta trešās daļas 1. punktu, atteikt izdot būvatļauju.

 

4. Dzīvojamās ēkas pārbūve Vīlandes ielā 11 (11. grupa, 21. grunts).

Pasūtītājs: SIA Vīlande”

Projekta izstrādātājs: SIA FORTYFOUR”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem

 

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Krasta iela 87 (48. grupa, 2036. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Bauplan Krasti”

Projektētājs: SIA ER3”

Lēmums:

lūgt būvniecības ieceres ierosinātāju:

1) iesniegt iecerētās darbības rezultātā plānoto piesārņojošās vielas NO2 summāro gada vidējo koncentrāciju (kopā ar fonu) un nepieciešamības gadījumā koriģēt būvniecības ieceri;

2) neparedzēt grunts uzbēršanu koka aizsargjoslā;

3) pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;

4) pēc 1. punkta izpildes izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

6. Autosalona un autoservisa jaunbūve Mūkupurva ielā 1 (99. grupa, 728. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Moller Auto Latvija”

Projektētājs: SIA „VINCENTS”

Lēmums:

lūgt būvniecības ieceres ierosinātāju:

1) iesniegt iecerētās darbības rezultātā plānoto piesārņojošās vielas NO2 summāro gada vidējo koncentrāciju (kopā ar fonu) un nepieciešamības gadījumā koriģēt būvniecības ieceri;

2) neparedzēt autostāvvietas  priekšpagalmā;

3)pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;

4) pēc 1. punkta izpildes skatīt atkārtoti.

 II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44 (65. grupa, 35. grunts) apstiprināšana.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA ,,DĀRZCIEMA NAMI”

Izstrādātājs: SIA „METRUM”

Lēmums:

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, Noteikumu Nr. 628 118. punktu un 119.1. apakšpunktu, apstiprināt detālplānojumu ar nosacījumu iekļaut grafiskās daļas kartē „Teritorijas funkcionālais zonējums” atsauci/norādi uz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 22.2. apakšpunktu un 64. punktu.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X