27 | 05 | 2019
A+
A-

22.05.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 22.05.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte A. Kaķeševa
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte G. Logina
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Tretjakova

Nepiedalās:

 

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece

Darba kārtība:

8 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
1 būvju fasāžu apgleznojuma priekšlikums;
nav citu jautājumu.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Skatuve mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80 (121. grupa, 2566. grunts).

Pasūtītājs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
Projektētājs: SIA „Arhitektu Birojs Krasts”

Lēmums:

1) lūgt būvniecības ierosinātāju: a) norādīt esošo un plānoto cilvēku, transporta un apmeklētāju plūsmu, kā arī iesniegt atbilstošas jomas speciālista (rūpnieciskās avārijas riska eksperts) izvērtējumu (riska analīze) ieceres atbilstībai Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmatošanas un apbūves noteikumi” 77. punktam; b) papildināt skaidrojošo aprakstu ar plānoto darbību un attiecīgi koriģēt telpu eksplikāciju un nosaukumu; c) papildināt skaidrojošo un grafisko daļu ar demontējamām ēkām;

2) pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Laba māja centrā”
Projektētājs: SIA „TECTUM” 

Lēmums:

atlikt lēmuma pieņemšanu.

 

3. Dienesta viesnīcas jaunbūve Magoņu ielā 9 (56. grupa, 160. grunts).

Pasūtītājs: SIA Estera Holding”
Projektētājs: „MARK arhitekti”

Lēmums:

  • lūgt būvniecības ierosinātāju: a) iesniegt apbūves analīzi konkrēti Magoņu ielas ainavas kontekstā; b) iesniegt koriģētu risinājumu ar projektējamo būvapjomu 3-4 stāvu augstumā;
  • pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

4. Dienesta viesnīcas jaunbūve Mazā Nometņu ielā 68 (56. grupa, 2056. grunts).

Pasūtītājs: SIA Estera Holding”
Projektētājs: „MARK arhitekti”

Lēmums:

  • lūgt būvniecības ierosinātāju: a) iesniegt koriģētu projekta risinājumu ar projektējamo būvapjomu 4 stāvu augstumā; b) koriģēt jaunbūves arhitektonisko risinājumu sadalot un detalizējot ēkas apjomu; c) koriģēt ēkas fasāžu apdares risinājumu atbilstoši aizsardzības teritorijā raksturīgai fasāžu detalizācijai un pielietotajiem fasāžu apdares materiāliem;
  • pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

5. Dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku ar papildus apjoma izbūvi Jēkabpils ielā 3 (40. grupa, 84. grunts).

Pasūtītājs: SIA „INCOLAB SERVICES LATVIJA”
Projektētājs: US ARHITEKTI

 Lēmums:

  • būvatļauja ar nosacījumiem izdodama;
  • lai varētu veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, lūgt būvniecības ierosinātāju: a) papildināt projektu ar brīvās teritorijas un tās apstādījumu aprēķinu; b) koriģēt autostāvvietu novietnes pie zemesgabala robežām, tās atvirzot, lai rastu iespēju blīvu apstādījumu veidošanai; c) paredzēt transportlīdzekļu novietni cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem; d) pievienot atzinums no nevalstiskas organizācijas par vides pieejamību; e) pievienot papildinātu kvartāla apbūves analīzi un pamatot piebūves fasāžu apdares risinājumu.

 

6. Viena dzīvokļa un divu dzīvokļu māju jaunbūve Ģipša ielā b/n (62. grupa, 2042. grunts).

Pasūtītājs: SIA ,,MOLS”
Projektētājs: SIA ,,LDU”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu, ka žoga risinājumam jāatbilst Rīgas domes 06.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 355. punktam.

 

7. Pagalma pārejas izbūve Latvijas mākslas akadēmijas ēkai Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa, 57. grunts).

Pasūtītājs: Latvijas mākslas akadēmija
Projektētājs: SIA AIG”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu par lietus ūdens vadu risinājumu.

 

8. Biroju ēkas jaunbūve Roberta Hirša ielā 1 (18. grupa, 192. grunts).

Pasūtītājs: SIA ,,HANZAS 14”
Projektētājs: SIA ,,ARHIS ARHITEKTI”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

 II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

1. Fasādes priekšlikums daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Aglonas ielā 16.

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

jautājums noņemts no darba kārtības.

 

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X