24 | 07 | 2020
A+
A-

22.07.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 22.07.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. G. Kalīte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktora vietniece Z. Treimane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzstāvu dzīvojamās mājas pārbūve un tirdzniecības centra nojaukšana Rīgā, Priedaines ielā 20 (kad. Nr. 0100 099 0140, 0100 099 0414)

Lēmums:

  1. izdot būvatļauju ar nosacījumiem;
  2. atbalstīt ģenerālplāna variantu Nr. 1 – ar koku stādījumiem.

 

2. Industriālās ēkas jaunbūve Rīgā, Ulbrokas ielā 48 (kad. Nr. 0100 092 0724, Nr. 0100 092 2205, Nr. 0100 092 0644)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, norādot, ka būvniecības ieceres risinājums koriģējams, ievērojot šādus nosacījumus:

  1. nodrošināt objekta arhitektonisko kvalitāti pret visām pusēm, fasādes risinājumu un apjoma novietni pret Ulbrokas ielu risināt kontekstā ar plānoto apbūvi gar ielu, divstāvīgu biroja daļu izcelt no pamatapjoma un izvietot paralēli Ulbrokas ielai, tādējādi iezīmējot būvlaidi, monolīto un monumentālo noliktavas apjomu vizuāli un telpiski sadalīt masās, palīgēkas integrēt ēkas apjomā, dekoratīvas krāsainas joslas fasādēs pakārtot ēkas plānojumam un iebraukšanas vārtu izvietojumam (izvairīties no nejaušības principa);
  2. risināt kvalitatīvu jumta ainavu, ventilācijas iekārtas arhitektoniski iekļaujot arhitektūrā vai paredzēt tās ēkas apjomā;
  3. risināt apstādījumus un labiekārtojumu visur, kur apbūve veido priekšplānu un ir pārskatāma  no ielas telpas un paredzēt labiekārtotu publisko priekšpagalmu pret Ulbrokas ielu;
  4. iesniegt būvprojekta teritorijas un arhitektoniskos risinājumus izvērtēšanai pirms projektēšanas nosacījumu izpildes.

 

3. Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Rīgā, Vijciema ielā 6 (kad. Nr. 0100 086 2090)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt arhitektonisko risinājumu, panākot tā saskaņotību ar ēkas arhitektūru un  organiski atrisinot pāreju uz bloķēto ēku;
  2. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības ēku jaunbūves Rīgā, Valdeķu ielā b/n (kad. Nr. 0100 079 0375)

Lēmums:

koriģēt būvatļauju Nr. BV-20-726-abv un izteikt:
Nr. 13.1.10. šādā redakcijā: autostāvvietu izvietojumu pakārtot esošiem kokiem, cenšoties saglabāt pēc iespējas vairāk vērtīgus kokus, ievērojot šādus nosacījumus: brīvai koku stādījumu teritorijai ir jāaizņem 15-20 % autostāvvietai paredzētās teritorijas kopplatības vai stāvlaukuma teritorijā veidojami trīspakāpju apstādījumi, ievērojot kokaugu intensitāti 1 koks uz 5 stāvvietām, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz dzīvojamo vai publisko apbūvi (troksni, gaisa piesārņojumu u.tml.);
Nr. 13.1.2. šādā redakcijā: gar Beverīnas un Spulgas ielām tirdzniecības centru ēkas izvietot uz 3 m būvlaides saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām, saglabājot balansu apstādījumi – apbūve;
Nr. 13.1.7. šādā redakcijā: vizuāli uzsvērt organizētu gājēju plūsmu šķērsošanās vietas stāvvietu auto ejās, papildinot tās ar nodalošo apzaļumojama joslu no brauktuves puses;
Nr. 13.1.1. šādā redakcijā: neparedzēt autostāvvietas priekšpagalmā.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X