01 | 11 | 2019
A+
A-

23.10.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 23.10.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja palīdze Z. Ignāte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Četru dzīvokļu mājas pārbūve par daudzdzīvokļu māju Vairoga ielā 25 (89. grupa, 133. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri:
 • nepārsniegt normēto 5 stāvu augstumu – 17,50 m;
 • nepārsniegt minimālo brīvās teritorijas rādītāju 5 stāvu apbūvē – 35 %;
 • uzrādīt zemesgabala apbūves intensitāti (maks. 140 %);
 • neizvietot autonovietni priekšpagalmā (Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 314. punkts);
 • paredzēt autonovietni operatīvajam transportam (RTIAN 145. punkts);
 • izstrādāt teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu risinājumus atbilstoši dzīvojamās vides funkcionālajām prasībām ar bērnu rotaļu un atpūtas zonām, kā arī paredzot stādījumus;
 • ievērot  Latvijas būvnormatīva LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas” 41. punktu;
 • saņemt blakus zemesgabalu (kadastra Nr. 0100 089 0132 un  Nr. 0100 089 0134) īpašnieku piekrišanu par būvniecību uz robežas;
 • pievienot vizualizācijas vides kontekstā;
 1. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 2. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaut šādus nosacījumus:

 1. saslēgt gājēju plūsmas ar iedibinātiem gājēju virzieniem apkārtējā teritorijā;
 2. paredzēt un attēlot brīvu un drošu atkritumu izvešanu, ņemot vērā, ka atkritumu konteineru telpa ir paredzēta  pagrabstāvā;
 3. paredzēt atbilstošu grunts slāni virs pazemes stāva, lai var realizēt publiskās funkcijas priekštelpu ar apstādījumiem;
 4. koriģēt stāvu plānojumu, lai visos dzīvokļos nodrošinātu nepārtrauktu 2,5 stundu insolāciju, vai pārtrauktu 3,5 stundu insolāciju, būvprojektā iekļaut detalizētas un lasāmas insolācijas shēmas ar 10-15 min intervālu;
 5. nodrošināt publiskai funkcijai atbilstošu telpu augstumu, skaņas izolāciju no dzīvojamajām telpām un nepieciešamos būvkonstrukciju parametrus, lai uzņemtu plānotas slodzes (arī dinamiskās);
 6. nenožogot un neierobežot servitūta ceļa teritoriju;
 7. jumta ārtelpas norobežojums nedrīkst izvirzīties ārpus 45 grādu veidotas telpas, mērot no ēkas dzegas.

 

3. Veikala ēkas jaunbūve Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2077. grunts).

Noņemts no darba kārtības.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X