13 | 04 | 2021
A+
A-

24.03.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 24.03.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i.
A. Maderniece (K. Zīverte)
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Teritorijas plānojuma nodaļas galvenais projektu vadītājs teritorijas plānošanas jomā
U. Apinis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, nodaļas vadītāja vietniece
I. Renkvica
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka jaunbūve un esošās ēkas lit.001 pārbūve Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (kad. Nr. 0100 022 0005)

Lēmums:

 1. koriģēt ieceri atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 270. punktam;
 2. saņemt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes atzinumu par ieceres atbilstību RVC AZ TIAN 618.19.1. un 618.19.2. apakšpunktam;
 3. pozitīva Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes atzinuma gadījumā izdot būvatļauju.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Kvartāla starp Bruņinieku, Krišjāņa Valdemāra, Stabu un Skolas ielu daļas (bijušās alus darītavas “Kimmel (Rīga)” teritorija) konkursa darbi

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem.

 

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības centra pārbūve Rīgā, Dzirciema ielā 42 (kad. Nr. 0100 065 0038)

Lēmums:

 1. principiāli atbalstīt būvprojekta ietvaros projektējamās ēkas statusa maiņu no “pārbūve” uz “jaunbūve”, pamatojoties uz projektēšanas laikā veiktās padziļinātas tehniskās apsekošanas datiem;
 2. informēt būvniecības ierosinātāju, ka pēc izmaiņu projekta saņemšanas un izvērtēšanas būvatļaujā iekļaujami šādi nosacījumi:
  a) pievienot pilsētbūvniecisko analīzi, kas pamato ēkas novietojumu zemesgabalā, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 293., 294. punktu;
  b) skaidri nodalīt transporta un gājēju plūsmas, par prioritāti izvirzot gājēju;
  c) stāvvietu neizvietot uz diviem zemesgabaliem vienlaikus atbilstoši RTIAN 288. punktam;
  d) pret Lielezeres un Dzirciema ielas stūri veidojams labiekārtots priekšlaukums;
  e) koriģēt ēkas fasādi pret Lielezeres ielu, lai tiktu ievērots Būvniecības likuma 4. panta 1. punkts un RTIAN 354. punkts;
  f) autostāvvietā paredzēt apgriešanās laukumu atbilstoši RTIAN 181.2.1. apakšpunktam.

 

2. Izmaiņu koncepcija darījumu un dzīvojamajai ēkai Rīgā, Balasta dambī 3 (kad. Nr. 0100 062 0103)

Lēmums:

 1. atbalstīt ēkas augstumu;
 2. neatbalstīt fasāžu risinājumu.

 

3. Salonu, noliktavu centra un daudzīvokļu ēkas mets Rīgā, Brīvības gatvē b/n (kad. Nr. 0100 091 0434, 0100 091 0435)

Lēmums:

 1. konstatēt, ka vieta ir pilsētbūvnieciski nozīmīga;
 2. pamatojoties uz RTIAN 589.2. apakšpunktu, izstrādāt detālplānojumu;
 3. ja tiek veidots akcents (augstbūve), piemērojams atklāts arhitektūras konkurss.

 

4. Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei teritorijā Rīgā, Aptiekas ielā, starp Sarkandaugavas upi un Sarkandaugavas vecupi (kad. Nr. 0100 013 0164, 0100 013 0093, 0100 013 0132 un 0100 013 0096)

Lēmums:

izvirzīt šādus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei:
a) detalizēt darba uzdevuma 2.2. apakšpunktā noteikto, proti, veikt visas teritorijas izpēti ar mērķi noteikt padziļinātas izpētes objektus;
b) rast risinājumus vēsturiskās apbūves saglabāšanai, piemēram, paredzēt līdzīgu regulējumu kā RTIAN 426. punktā;
c) noteikt prasības labiekārtojumam, apstādījumu veidošanai, tostarp nodrošināt ūdensmalu publisku pieejamību;
d) izvērtēt piekļūšanas iespējas no Tvaika ielas.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X