29 | 10 | 2018
A+
A-

24.10.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 24.10.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas p.i. L. Sarma
(V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i.
I. Renkvica
(I. Staša – Šaršūne)

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja palīdze Z. Ignāte

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts M. Miķelsons
Vadītāja biroja galvenā speciāliste K. Bašķere

Nepiedalās:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte
Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Šaršūne
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
1 jautājums par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēkas (lit. 009) pārbūve par mazumtirdzniecības ēku Sporta ielā 2 (19. grupa, 86. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Sporta 2”
Projektētājs: SIA „OUTOFBOX”, arhitekts P. Bajārs
Lēmums:
izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

2. Autosalona-servisa ēkas jaunbūve Skanstes ielā 31A (24. grupa, 2057. grunts).
Pasūtītājs: SIA „NORDE”.
Projektētājs: SIA „ARCHAB”, arhitekts A. Bērziņš
Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt jaunbūves būvapjoma un fasāžu risinājumu, panākot objekta arhitektonisko kvalitāti, īpaši piestrādājot pie galvenās fasādes reprezentivitātes, visu fasāžu arhitektoniskās kompozīcijas risinājumiem, apdares materiālu izvēles, to estētiskās kvalitātes, krāsu un faktūru risinājumiem;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. koriģētu risinājumu iesniegt atkārtotai izskatīšanai.

2. Ēkas pārbūve par viesnīcas ēku Pils ielā 13 (8. grupa, 25. grunts).
Pasūtītājs: SIA „ASG-2
Projektētājs: AS „PALAST ARCHITEKTS”
Lēmums:
pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas pirmo punktu, piekto daļu un Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 458.1. apakšpunktu, veikt būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

4. Bijušās slimnīcas ēkas pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Pērnavas  ielā 70  (37. grupa, 145. grunts).
Pasūtītājs: SIA Narvas Investments”
Projekta izstrādātājs: SIA DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS”
Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju:

1.1. pārbūvējamās ēkas 5. stāva uzbūvi un jaunbūvējamo ēkas daļu veidot arhitektoniski vienotu ar apkārtējo ielu telpu, izmantojot vēsturiskos risinājuma paņēmienus, bet ne kopijas;
1.2. savstarpējam būvapjomu atrāvumam jābūt vizuāli efektīvam;

  1. pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  2. koriģētu risinājumu iesniegt atkārtotai izskatīšanai.

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu
darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

1. Pārskats par būvniecības ieceres „Īslaicīgas lietošanas būves – autostāvlaukuma – būvniecība Rīgā, Melīdas ielā b/n, pie Emmas ielas 11” (112.  grupa, 76. grunts).
Pasūtītājs: privātpersonas
Projektētājs: SIA „Inspiritus”
apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X