07 | 04 | 2020
A+
A-

25.03.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 25.03.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. I. Purmale

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Jaukta tipa ēkas jaunbūve Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (2A) (51. grupa, 2034. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt ieceri, ņemot vērā iepriekš pieņemtos lēmumus, proti, pilnveidot un attīstīt būvniecības ieceri tiktāl, lai ir skaidri saprotams, ka konkrētā iecere ir pietiekami labs risinājums (labiekārtojuma koncepts, skaidrs funkcionālais zonējums un sasaiste ar ārtelpu, arhitektūras kvalitāte), kur konkurss Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 8.1 un 370. punkta izpratnē nebūtu nepieciešams; b) novērst pārējās konstatētās nepilnības atbilstoši normatīvajām prasībām;
  2. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti;
  3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Konkursa nosacījumi apbūvei Rīgā, Krasta ielā 1A, 1B, 1C, 1D un 3A.

Skatīt 01.04.2020. Būvvaldes padomes sēdē.

 

IX Citi jautājumi

1. Apartamentu viesnīcas mets Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (51. grupa, 51. grunts).

Lēmums:

saskaņā ar RTIAN 8.1 punktu piemērot atklātu arhitektūras konkursu.

 

2. Par lokālplānojumu zemes vienībām Rīgā, Ceraukstes ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 073 2105); Ceraukstes ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 073 2106); Ceraukstes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 073 0065); zemes vienība ar kadastra Nr. 0100 073 0171, zemes vienība ar kadastra Nr. 0100 073 0121; Ceraukstes iela 27 (kadastra Nr. 0100 073 0090; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 119 2029; Gulbju iela 9A (kadastra apzīmējums 0100 119 0363); Padures iela 32 (kadastra apzīmējums 0100 119 2152; Padures iela 34 (kadastra apzīmējums 0100 119 0402); Padures iela 36 (kadastra apzīmējums 0100 119 2151); Padures iela 38 (kadastra apzīmējums 0100 119 2150); Padures iela 40 (kadastra apzīmējums 0100 119 2149); Padures iela 42 (kadastra apzīmējums 0100 119 2148); Padures iela 44 (kadastra apzīmējums 0100 119 2147); Padures iela 46 (kadastra apzīmējums 0100 119 2146); Padures iela 48 (kadastra apzīmējums 0100 119 2145); Padures iela 50 (kadastra apzīmējums 0100 119 2144); Padures iela 52 (kadastra apzīmējums 0100 119 2143); Padures iela 52A (kadastra apzīmējums 0100 119 2142); Padures iela 54 (kadastra apzīmējums 0100 119 2141) uzsākšanu.

Lēmums:

  1. atbalstīt lokālplānojuma izstrādi;
  2. sagatavot nosacījumus teritorijas Z daļas apbūvei;
  3. neatbalstīt teritorijas D daļā paredzētās aktīvās zonas izvietošanu tiešā dzīvojamās apbūves tuvumā.

 

3. Tirdzniecības centra jaunbūves fasāžu risinājumi Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47.

Lēmums:

atbalstīt risinājumu ar nosacījumu, ka jumts jāveido arhitektoniski kā piektā fasāde.

 

4. Daudzfunkcionālas ēkas ar pazemes autostāvvietām mets Rīgā, Nīcgales ielā 2, Dzelzavas ielā 36A, Dzelzavas ielā 36B, Vējavas ielā (70. grupa, 2321., 2041., 2057., 2030. grunts).

Lēmums:

  1. konceptuāli atbalstīt meta risinājumu;
  2. ieteikt izvērtēt variantu apjomu telpiskajā kompozīcijā publiskās ēkas (zemāko) apjomu risināt virzienā no Dzelzavas ielas un pilnveidot apjomu kompozīciju, siluetu un arhitektonisko risinājumu skatu perspektīvē no Vējavas ielas.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X