26 | 02 | 2020
A+
A-

26.02.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 26.02.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītājas p.i. I. Bērziņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Pilsētas attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i. I. Sirmā

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve, būves ar kadastra apz. 0100 070 0971 001 nojaukšana Rīgā, Stirnu ielā 31 (070. grupa, 0971. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) iesniegt papildus informāciju par gājēju un velosipēdu plūsmas nodrošināšanu; b) norādīt ģenerālplānā attālumus; c) koriģēt autonovietņu izvietojumu;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. skatīt atkārtoti.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu kvartāla apbūves attīstības Rīgā, Lucavsalas ielā 5, meta izskatīšana.

Lēmums:

pilnveidot risinājumu, ņemot vērā Pilsētas arhitekta biroja 12.12.2018. Atzinumā Nr. RPAB-18-26-nd) un 12.02.2020. Atzinumā Nr. RPAB-20-8-nd ieteikumus attiecībā uz

  1. papildu f-jām, proti, ,,mūsdienīgām pilsētas apkaimēm raksturīgu liela f-ju dažādību, ietverot gan dzīvokļus, gan birojus, gan ēdināšanas vietas, gan veikalus, gan arī sociālās infrastruktūras objektus, piem., bērnudārzus, un kopienu centrus, piem., bibliotēkas,” – vērstu ne tikai pret publisko ārtelpu (2) ielām, mazināt ,,cietokšņa” asociāciju;
  2. īpašu uzmanību vides mērogam, pilsētvides kvalitātei, kas veidojas gājēju un velosipēdistu līmenī gar kvartālu veidojošām ielām, kā arī iekšpagalmā (5 m augstumā 50-80 m garumā aklās fasādes ar 2 līmeņu a/s un noliktavām, iekšpagalmā (stacionārs gaisa piesārņotājs) robežojoties ar rekreācijas zonu), kā arī kopsakarībā ar Z pusē perspektīvo apbūvi.

Ieteikt vērsties SIA ,,Rīgas satiksme”’ par risinājuma iespējām sabiedriskajam transportam plānotajā teritorijā.

 

2. Tehnisko noteikumu pieprasījums Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādei un būvdarbiem. 4., 5. kārta.

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar ieceri.

 

3. Daugavas stadiona ledus halle Rīgā, Augšielā ielā 1 (37. grupa, 175. grunts).

Lēmums:

atbalstīt iesniegto risinājumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X