01 | 10 | 2018
A+
A-

26.09.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 26.09.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītāja

L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītājas vietniece

K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

A. Maderniece

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja

 

I. Purmale

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes

Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja

I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā eksperte K. Tretjakova
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I .Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts M. Miķelsons

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

2

attīstības priekšlikumi;

nav

jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;

nav

jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;

nav

jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;

nav

jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;

nav

jautājumu par detālplānojuma izstrādi;

nav

jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;

nav

būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;

1

citu jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1.Sestā stāva pārbūve (lit.1) Kr. Valdemāra ielā 27/29 (19. grupa, 75. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Pagaidu”
Projektētājs: SIA „Arhitektu Sabiedrība”, būvprojekta vadītājs arhitekts Jānis Viziņš

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri, ievērojot Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 3.1.4., 6.3., 7.3.4., 9.2. apakšpunkta un Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 599. punkta prasības, un saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauju;
  2. virzīt ieceri izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē;
  3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

2.Divu daudzdzīvokļu māju jaunbūve Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”
Projektētājs: SIA „TECTUM”

Lēmums:
Jautājums noņemts no darba kārtības.

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Trīs daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Lucavsalas ielā 5 (006. grupa, 0004. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Merks”
Projektētājs: SIA „Mark Arhitekti”
Lēmums:
ieceri virzīt izskatīšanai Rīgas pilsētas arhitektam.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X