01 | 02 | 2021
A+
A-

27.01.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 27.01.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos
A. Kušķis
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Noliktavas ēkas – drupu pārbūve par viesu māju Rīgā, Peitavas ielā 7  (kad. Nr. 0100 003 0073)

Lēmums:

pamatojoties uz Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 458.1. apakšpunktu, rīkot publisko apspriešanu.

 

2. Dzīvojamās ēkas Nr. 001, pagraba zem pagalma Nr. 002 un Nr. 003 restaurācija, pārbūve un lietošanas veida maiņa par viesnīcas ēku Rīgā, Brīvības ielā 88 (kad. Nr. 0100 028 0082)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot ieteikumu izvietot tornī vēsturisko ērgļa skulptūru.

 

3. Katlu mājas nojaukšana Rīgā, Atlasa ielā 7A (kad. Nr. 0100 087 0268)

Lēmums:

  1. atteikt izdot būvatļauju visas ēkas nojaukšanai;
  2. informēt būvniecības ierosinātāju:
    a) saglabājama oriģinālā (sākotnēji uzbūvēta līdz 1920. gadam) ēkas daļa, kas ieļaujama tālākā zemesgabala apbūvē;
    b) līdz jaunas būvniecības ieceres izstrādāšanai pieļaujama ēkas pārbūve, saglabājot oriģinālo ēkas daļu (bez uzslāņojumiem).

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībā Rīgā, Veiksmes ielā b/n (kad. Nr. 0100 120 1286) apstiprināšana

Lēmums:

apstiprināt detālplānojuma redakciju.

 

2. Detālplānojuma zemes vienībām Rīgā, Veiksmes ielā b/n (kad. Nr. 0100 120 1408) un Mangaļsalas ielā b/n, Rīgā (kad. Nr. 0100 120 1511) apstiprināšana

Lēmums:

apstiprināt detālplānojuma redakciju.

 

IX Citi jautājumi

1. Ēkas jumta stāva pārbūves mets daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Rīgā, Kungu ielā 25 (kad. Nr. 0100 003 0066)

Lēmums:

tālākai ieceres attīstībai izstrādājama un iesniedzama Būvvaldē visas ēkas pārbūves koncepcija, kurā cita starpā iekļaut skatus no augstajiem skatu punktiem un detalizētus mezglu risinājumus.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Rīgā, Klīveru ielā 2  (kad. Nr. 0100 049 0054)

Lēmums:

atbalstīt iesniegto ēkas augstumu risinājuma shēmu tālākai būvprojekta minimālajā sastāvā izstrādes virzībai ar nosacījumu, ka respektējami pārējie 30.12.2020. Būvvaldes padomes sēdē izvirzītie nosacījumi un Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 640.1. apakšpunktā noteiktais: uz ēkas jumta uzstādītās tehniskās iekārtas iebūvē ēkas apjomā, kas nepārsniedz Būvvaldes padomes atbalstīto ēkas augstumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X