11 | 03 | 2019
A+
A-

27.02.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 27.02.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītāja

 

L. Sarma

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītājas vietniece

K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i.

 

A. Maderniece (V. Brūzis)

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

A. Maderniece

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja

I. Purmale

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes

Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i.

 

I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure

 

Nepiedalās:

 

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

V. Brūzis
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

Inženierbūvju nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

 

Darba kārtība:

· 3 attīstības priekšlikumi;
· nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
· nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
· nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
· nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
· nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
· nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
· nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
· nav citu jautājumu.

 

I Attīstības priekšlikumi

 

  1. Mazstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts).

Pasūtītājs: SIA ABata”

Projektētājs: AS Palast Architekts”

 

Lēmums:

jautājums noņemts no darba kārtības.

 

  1. Dzīvojamās ēkas pārbūve Lapu ielā 12 (58. grupa, 136. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: fiziska persona

 

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt autostāvvietu skaitu saskaņā ar LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” A1. tabulas 6. apakšpunktu: viesnīcai un citai naktsmītnei jānodrošina no 1 autovieta uz 2-6 gultasvietām, tajā skaitā apmeklētājiem 75 %;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: telpu plānojumam jāatbilst viesnīcu standartam LVS 200-1:2009 un Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumu Nr. 137 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” prasībām.

 

  1. Viendzīvokļa un divu dzīvokļu māju jaunbūve Čiekurkalna 1. līnijā 26 (87. grupa, 17. grunts).

Pasūtītājs: AS ,,GTECH”

Projektētājs: SIA ,,OK-DESIGN”

 

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt ēku galveno lietošanas veidu – divu savrupmāju izvietošana uz viena zemesgabala neatbilst Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 ,,Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 442.5. apakšpunkta nosacījumiem vai sadalīt esošo zemesgabalu, izstrādājot analīzi par teritorijā raksturīgo zemesgabalu lielumu, apbūves rādītāju analīzi atbilstoši lietošanas funkcijai; b) koriģēt ielas frontes ēkas apjoma risinājumu atbilstoši apbūves raksturam un veiktajai apbūves analīzei (cita starpā logu izbūves jumta plaknē nav iederīgas esošajā apbūvē); c) pamatojoties uz RTIAN 220. punktu, saņemt attiecīgas jomas sertificēta speciālista atzinumu par to, kāda būs būvniecības ietekme uz esošo koku pie iebrauktuves zemes gabalā ar stumbra diametru 90 cm un kā tiks nodrošināta tā ilgmūžība pie šādas būvniecības ieceres;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X