21 | 05 | 2019
A+
A-

27.03.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 27.03.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece L. Sarma (K. Zīverte)
Rīgas pilsētaskultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i. I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdzes p.i. J. Ieviņa

Piedalās:

Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte G. Logina
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska
Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

3 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Dienesta viesnīcas jaunbūve Magoņu ielā 9 (056. grupa, 0160. grunts).
Pasūtītājs: SIA Estera Holding”
Projektētājs: MARK arhitekti

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju pamatot projektējamās ēkas būvlaidi un izvietojumu atbilstoši SIA AIG izpētei, pievienot apbūves blīvuma aprēķinu, veikt Magoņu ielas vizualizācijas ielas ainavas kontekstā un perspektīvo skatu, teritorijas ēku augstumu, jumta formu analīzi, lai veidotu vidē iederīgu arhitektūru; nepieciešamības gadījumā koriģēt ieceri;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

2. Zobārstniecības privātprakses jaunbūve Slokas ielā b/n (064. grupa, 2099. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „BK ROYAL”

Lēmums:

atlikt lēmuma pieņemšanu.

 

3. Daugavas stadiona ledus halle Augšielā 1 (037. grupa, 0175. grunts)
Pasūtītājs: VSIA „„Kultūras un sporta centrs Daugavas stadions””
Projektētājs: PA ZALKTIS”; SIA JR ELEMENTS”; SIA MALUS architects”; SIA DR ARHITEKTI”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:
  • iesniegt kvartāla attīstības koncepciju;
  • saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu;
  • koriģēt auto novietņu atrašanās vietu, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 314. punktu, un iesniegt šķērsprofilu kopā ar transporta un gājēju plūsmām, lai izvērtētu transporta novietņu izvietojumu saistībā ar abām plūsmām, t.sk., zemtilta telpas izmantošanu;
  • uzrādīt pilnu Ledus halles priekšējā laukuma labiekārtojuma risinājumu, to realizēt vienā kārtā ar halles būvniecību, neparedzot laukumā iebrauktuvi pazemes autostāvvietā tā centrā, bet veidot citā teritorijas daļā paralēli autostāvvietām;
  • veidot jumtu arhitektoniski noformētu un izstrādāt ēkas fasāžu dalījuma risinājumu variantus;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves Zvejnieku ielā 34 mets (062. grupa, 0017. grunts).
Pasūtītājs: SIA NASAU”
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

neatbalstīt iesniegtos variantus.

 

2. Fasādes apgleznošana Blaumaņa ielā 15 (021. grupa, 0092. grunts).

Lēmums:

atbalstīt risinājumu, pie saskaņošanas uzrādāma arī visa ēkas fasāde kopumā.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X