11 | 05 | 2021
A+
A-

28.04.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 28.04.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte E. Mendziņa
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

 

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Tirdzniecības ēku jaunbūves Rīgā, Lubānas ielā 129D (kad. Nr.0100 121 1193)

Lēmums:

1) lūgt Rīgas pilsētas arhitekta biroja atzinumu un norādīt, ka zemesgabals atrodas pie vienas no galvenajam pilsētas maģistrālēm un Lubānas – Jukuma Vācieša ielas krustojuma, kur ielas frontes risinājums ir pilsētbūvnieciski nozīmīgs, papildu Lubānas ielas kā maģistrālas ielas telpai nozīme ir tuvajam mērogam – Pļavnieku mikrorajona iekškvartālu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju motorizētām un nemotorizētām plūsmām (Jukuma Vācieša iela, Tīnūžu iela Zemesgabala Z pusē). Ēku vizuālais veidols kopumā neatbilst pilsētbūvnieciskajai situācijai un konkrētais risinājums pazemina vides arhitektonisko kvalitāti un publiskās ārtelpas kvalitāti, negatīvi ietekmē pilsētas raksturu kopumā – ielas ainavu, vides telpisko kompozīciju un tās informatīvi vizuālo tēlu ar videi neatbilstošu arhitektūru, nav respektēts Būvniecības likuma 4. panta 1. punkts un RTIAN 354. punkts;

2) iecere skatāma kontekstā ar blakus esošā zemesgabalā paredzēto apbūvi, ņemot vērā abu zemesgabalu vienoto (savstarpēji saistīto) funkciju un satiksmes plūsmu organizāciju, kuru no divarpus pusēm ieskauj publiskā ārtelpa (Lubānas, Jukuma Vācieša, Tīnūžu iela), no divām daudzstāvu dzīvojamā apbūve (teritorija pārredzama no augšējiem stāviem), aiz tās skola;

3) pēc atzinuma saņemšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem, ietverot Rīgas pilsētas arhitekta atzinumā norādīto.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Pildas ielā 35 (kad. Nr. 0100 118 0097)

Lēmums:

1) atteikt detālplānojuma izstrādes uzsākšanu;

2) būvniecības dokumentācijas izstrādē izvirzīt nosacījumus atbilstoši pielikumā minētajam;

3) pirms būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas iesniegt metu izskatīšanai Būvvaldē.

 

IX Citi jautājumi

  1. Latvijas Nacionālā teātra piebūves būvatļaujas nosacījumi Rīgā, Simtgades alejā 3 (kad. Nr. 0100 010 0088, 0100 010 0162)

Lēmums:

1) pamatojoties uz Rīgas vēsturiskās centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta ceturto punktu un Rīgas vēsturiskās centra saglabāšanas un attīstības padomes 17.03.2021. sēdes Nr. 369 lēmumu, atcelt būvatļaujā izvirzīto prasības: piebūves fasāžu risinājums koriģējams, telpiski izceļot funkcionālo kārtojumu, jaunveidojamās skatītāju zāles fasāžu apdari veidot vienādu visā būvapjoma augstumā, pārtraucot ēkas perimetra jaunās daļas vienveidīgo fasādes arhitektonisko risinājumu un pirms būvprojekta iesniegšanas atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi, ēkas fasāžu risinājums iesniedzams atkārtotai izskatīšanai Būvvaldē;

2) noteikt, ka vides pieejamība 1. stāva līmenī risināma šī projekta ietvaros vai atsevišķā iecerē, ja tā tiek realizēta pirms vai vienlaicīgi ar šo projektu (būvatļaujā iekļaujams kā ekspluatācijā nodošanas nosacījums).

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X