20 | 12 | 2018
A+
A-

28.11.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 28.11.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Šaršūne
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas  galvenā arhitekte G. Logina
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts M. Miķelsons
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Viesnīcas pārbūve Dzirnavu ielā 106 (31. grupa, 9. grunts)

Pasūtītājs: SIA  „Jumāras Īpašumi”

Projekta izstrādātājs: A/S  Palast Architekts”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: 1) ēkas fasāde risināma atšķirīgā arhitektoniskā stilā no blakus zemes gabalā būvējamās viesnīcas ēkas; 2) iespēju robežās saglabāt esošos kokus un pārvērtēt satiksmes un gājēju plūsmas; 3) pirms būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē uz projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegt koriģētos risinājumus saskaņošanai.

 

2. VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 34. korpusa pārbūve Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts)

Pasūtītājs: VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Projekta izstrādātājs: SIA  „DUAL ARHITEKTI”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:  1) izvēlētajam ēkas jauno elementu fiziskajam lielumam, kā arī struktūras veidošanas principiem jāatbilst vēsturiskā būvapjoma proporciju struktūrai un veidošanas principiem; 2) pirms būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē uz projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegt koriģētos risinājumus saskaņošanai.

 

3. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte un publiskās auditorijas būvniecība Zunda krastmalā 10 un Zunda krastmalā 8 (062. grupa, 2003. grunts)

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte

Projektētājs: SIA „VALEINIS UN STEPE”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: projektēšanā piestrādāt pie: 1) Zinību kāpņu risinājuma; 2) ēkas priekšdārza labiekārtojuma un apzaļumojuma risinājuma Zunda kanāla (Rietumu) pusē, veidojot studentiem saistošu publisko ārtelpu ar ainavu arhitektūras risinājumiem.

 

4. Esošās ēkas (lit. 004, lit. 005) demontāža, jaunas biroju ēkas ar komercplatībām jaunbūve Sporta ielā 2 (019. grupa, 0086. grunts)

Pasūtītājs: SIA Sporta 2”

Projektētājs: SIA Diānas Zalānes projektu birojs”

Lēmums:

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

5. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Ķeguma ielā 39 (089. grupa, 2175. grunts)

Pasūtītājs: SIA „ Ķeguma 39”

Projektētājs: SIA „Artcore” 

Lēmums:

  • lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt būvniecības ieceri atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 450. punktam, lai saglabātu blakus esošo savrupmāju raksturu; pie ielas ieteicams izvietot korpusu trīs stāvu augstumā; pret ielu veidot izteiksmīgu, arhitektoniski noformētu ēkas fasādi;
  • pēc ieceres koriģēšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Esošo ēku demontāža un biroju ēku jaunbūve Balasta dambī 1k-2 (61. grupa, 0086. grunts).

Pasūtītājs: SIA „CosmoConsult LV

Projektētājs: SIA „ARHIS ARHITEKTI

Lēmums:

atbalstīt risinājuma izmaiņas ar nosacījumiem: 1) tiek nodrošināta caurredzamība pirmā stāva līmeni; 2) krastmalas paplašinājumi (izbūve) ūdensmalas virzienā saskaņota ar Rīgas domes Īpašuma departamentu; 3) tiek novērsti Būvvaldes 23.11.2018. lēmumā Nr. BV-18-16082-nd konstatētie trūkumi.

 

2. Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības 1. kārta, Centrāltirgus ielā (4. grupa, 86. grunts; 4. grupa, 69. grunts)

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Projektētājs: SIA „BALTEX GROUP”

Lēmums:

atbalstīt risinājumu ar nosacījumu par apstādījumu saglabāšanu un būvprojektā minimālā sastāvā arhitektoniskā risinājuma saglabāšana.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X