08 | 05 | 2020
A+
A-

29.04.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 29.04.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Sporta komplekss ar sporta un pakalpojumu sniegšanas ēkām Rīgā, Kauguru ielā 10 (kad. Nr. 0100 075 0796).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Dr. Mauriņa klīnikas jaunbūve Rīgā, Jaunā Mežaparka ielā 4 (kad. Nr. 0100 090 0191, 0100 090 0192, 0100 090 0193).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) iesniegt vizualizācijas no Kokneses prospekta kontekstā ar esošo biroju ēku; b) precizēt fasāžu apdares materiālu; c) iesniegt autonojumes arhitektonisko risinājumu; d) neizvietot autostāvvietas un autonojumi priekšpagalmā;
  2. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. skatīt atkārtoti.

 

3. Skolas ēkas nojaukšana Rīgā, Biķernieku ielā 200 (kad. Nr. 0100 123 0035).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) papildināt dokumentāciju ar detalizētu arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, kas ietver Brekšu muižas apkārtējās teritorijas izpēti, vēsturisko arhīvu materiālu izpēti, kā arī sniedz pietiekamu informāciju par saglabājamām vērtībām; b) sniegt informāciju par plānoto Brekšu muižas/skolas un teritorijas attīstības priekšlikumu;
  2. lūgt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes viedokli;
  3. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  4. skatīt atkārtoti.

 

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Klīveru ielā 2 (kad. Nr. 0100 049 0054).

Lēmums:

atteikt izdot būvatļauju: a) iecere neatbilst Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 596., 597. punktam; b) Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumam par koku ciršanu.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves konkursa nolikums Rīgā, Miera ielā 30 (kad. Nr. 0100 023 0013).

Lēmums:

  1. apstiprināt konkursa nolikumu;
  2. darbam žūrijā izvirzīt A. Madernieci.

 

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības ēkas jaunbūves Rīgā, Brīvības gatvē 254, fasāžu detalizācijas izskatīšana (kad. Nr. 0100 089 0034).

Lēmums:

neatbalstīt iesniegto fasāžu risinājumu; tas koriģējams papildu Rīgas pilsētas arhitekta biroja 20.04.2020. atzinumā Nr. RPAB-20-23-nd norādītajam, nomainīt fasāžu plākšņu apdares izteikti gaišo “Swisspearl” apdares plākšņu toni uz tumšāku, mazāk dominējošu apkārtējās vides kontekstā, kā arī samazināt lielmēroga stiklojumu, ieviešot papildus dalījumu, lai mazinātu ēkas fasāžu monumentalitāti.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X