04 | 06 | 2019
A+
A-

29.05.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 29.05.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts M. Miķelsons

Nepiedalās:

Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
1 jautājums par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Rindu mājas un palīgēkas jaunbūves Indriķa ielā 2b (54. grupa, 198. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Parette”

Lēmums:

  • lūgt būvniecības ierosinātāju: a) pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 398.4., 408.6. apakšpunktu, veikt apbūves analīzi un pamatot jaunbūves raksturlielumus; b) pamatojoties uz Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 2.6. apakšpunktu, koriģēt būves kārtas;
  • pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  • pēc papildinājumu veikšanas un izvērtēšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Ēkas bēniņu stāva pārbūve Dzirnavu ielā 63 (21. grupa, 26. grunts).

Pasūtītājs: SIA „fifty fifty”
Projektētājs: SIA „12 līnijas”

Lēmums:

  • lūgt būvniecības ierosinātāju: a) pamatojoties uz Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 639.2.5. apakšpunktu, koriģēt risinājumu; b) iesniegt vizualizācijas vides kontekstā no „Radisson Blue Latvija” viesnīcas skatpunkta un no tirdzniecības centra „Galerija Rīga” jumta terases skatpunkta;
  • pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  • pēc papildinājumu veikšanas skatīt atkārtoti.

 

 II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Konkursa projektēšanas programmas saskaņošana Simtgades alejā 3, Kronvalda bulvārī 2.

Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments

Lēmums:

lūgt programmu precizēt: 1) pievienot satiksmes organizācijas un gājēju plūsmas shēmas, norādot vietu, kur atradīsies galvenā ieeja (pamatot to) un kur piegādes zona; 2) saglabāt koku aleju; 3) saņemt dendrologa vai arborista atzinumu par iespējamās pazemes būves ietekmi uz saglabājamajiem kokiem; 4) jānorāda būves paredzamais augstums, ja plānots augstāk kā 24 m, tas saskaņojams Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 318.3. apakšpunkta noteiktajā kārtībā; 5) norādīt skatu punktus vides kontekstā.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X