04 | 11 | 2019
A+
A-

30.10.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 30.10.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vadītāja p.i. I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts RVC UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos A. Kušķis
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldesRīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja palīdze Z. Ignāte

 

I Attīstības priekšlikumi

 

1. Esošās ēkas nojaukšana un tirdzniecības ēkas jaunbūve Slokas ielā 205B (117. grupa, 105. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot prasības fasādei pret dzīvojamo apbūvi.

 

2. Ēkas nojaukšana Ormaņu ielā 8 (59. grupa, 87. grunts).

Lēmums:

 1. perspektīvai teritorijas atjaunošanai lūgt būvniecības ierosinātāju papildināt ieceri ar ēkas uzmērījuma dokumentāciju un ieteikt saglabāt vēsturiskās detaļas;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc dokumentācijas iesniegšanas akceptēt ieceri.

 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Matīsa ielā 86 (37. grupa, 85. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:
 2. a) pamatojoties uz Būvniecības likuma 1. panta devīto punktu, koriģēt būvniecības dokumentāciju, norādot, ka paredzēta jaunbūve, nevis pārbūve;
 3. b) koriģēt ēkas arhitektonisko risinājumu atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam un esošās apbūves raksturam – ievērot detalizāciju, tonalitāti, izmantoto apdares materiālu iederību;
 4. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti;
 5. pēc atkārtotas izskatīšanas virzīt izvērtēšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē;
 6. pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

4. Rīgas Skanstes pirmsskolas ēku komplekss Grostonas ielā 6 (24. grupa, 340. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:
 2. a) koriģēt būvniecības ieceri, risinot apjomu Grostonas un Mālpils ielas stūrī, ievērot arī būvlaidi pret Mālpils ielu, automašīnām paredzēt vietu sānpagalmā;
 3. b) pievienot visu būvju inventarizācijas lietas, tehniskās apsekošanas atzinumus, papildināt iesniegumu un ģenerālplānu ar visu ēku tehniskajiem rādītājiem un paredzētajām funkcijām (pārbūve, nojaukšana), norādīt projekta robežu ar savienojošajiem mezgliem ar esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm (savienojošie koridori);
 4. c) iesniegt estrādes – nojumes risinājumu;
 5. d) koriģēt būvapjoma arhitektonisko fasāžu risinājumus, to risinot kompleksi ar jau esošajām ēkas fasādēm, iesniegt visu ēku fasādes. Logu un ārdurvju risinājumiem jāatrod kompozicionāli pamatots risinājums, kas monolīto betona sienu smagnējumu vizuāli atvieglos, izskatīt arī citus fasāžu apdares veidus;
 6. pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.
 7. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

 IX Citi jautājumi

 

1. Tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūves fasāžu risinājumu izvērtēšana Lielirbes ielā 29 (75. grupa, 703. grunts).

Lēmums:

 1. atbalstīt izvēlēto būvlaidi un koriģēt būvatļaujas projektēšanas nosacījumu 40. punktu: „Apbūves līnija – ēkas arhitektoniskajiem elementiem (jumts pie ieejas) ievērot Lielirbes ielas minimālo 9 m būvlaidi, pamatapjoms uz 12 m būvlaides, pret Remtes ielu esošās ēkas apbūves līnija (Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 294. punkts)”;
 2. turpināt darbu pie fasādes/akcenta risinājuma, jo iesniegtais fasādes detalizācijas risinājums neatbilst būvatļaujas projektēšanas nosacījumu 64. punktā minētajām prasībām.

 

2. Esošās ēkas pārbūves un jaunas dzīvojamās ēkas ar komerciālām platībām jaunbūves mets Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts).

Lēmums:

 1. konceptuāli atbalstīt ēkas pārbūvi, apzinoties, ka tikai ēkas restaurācija vai atjaunošana nav adekvātas iespējas tās saglabāšanai un tālākai attīstībai un izmantošanai;
 2. nosacījumi tālākai izstrādei attiecībā uz pārbūvi:
 • ja tiek nojaukta ēkas daļa pret pagalmu, veidot simetrisku jumtu, nemainot kores augstumu;
 • uzrādīt iebrauktuves pagalmā gabarītus, lai varētu spriest par tās mēroga atbilstību pārbūvējamai ēkai;
 • neveidot apzināti simetrisku fasādi, ieejas durvis atstāt esošajā vietā;
 1. nosacījumi tālākai izstrādei attiecībā uz jauno apjomu:
 • veidot to, akcentējot vēsturiskās ēkas gabarītus;
 • izstrādāt fasāžu un apjomu risinājumus, fasādē pret ielu nepielietot vēsturiskās ēkas elementus, tai jābūt arhitektoniski neatkarīgai ar savu vides mērogam atbilstošu raksturu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X