05 | 01 | 2021
A+
A-

30.12.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 30.12.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. L. Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis (I. Bernovska)
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas galvenais projektu vadītājs teritorijas plānošanas jomā U. Apinis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Biroju ēkas pārbūve Rīgā, Pils ielā 8/10 (kad. Nr. 0100 008 0047, 0100 008 0048, 0100 008 0049, 0100 008 0050)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ēkas Pils ielas fasādes risinājumu ievērojot ēkas fasāžu veidošanas principu (Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN)  punkts un 6.6. apakšnodaļa), kā arī informēt, ka nekoriģēšanas gadījumā jauns fasādes risinājums iegūstams atklāta arhitektūras konkursa rezultātā;
  2. koriģētu risinājumu skatīt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē.
  3. skatīt atkārtoti.

 

2. Dzīvojamo māju lit. 001, lit. 002 pārbūve un dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Amālijas ielā 17 (kad. Nr. 0100 057 0061)

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Rātsupītes ielā b/n (kad. Nr. 0100 104 2051)

Lēmums:

  1. atteikt detālplānojuma izstrādes uzsākšanu;
  2. informēt iesniedzēju, ka iecere realizējama, izstrādājot lokālplānojumu.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Rīgā, Klīveru ielā 2 (kad. Nr. 0100 049 0054)

Lēmums:

iecere atbalstāma tālākai virzībai ar nosacījumiem:
a) ēkas apjoma augstums nedrīkst pārsniegt 5 stāvu jeb 17,5 m augstumu, apjoms virs atļautā traktējams kā akcents vai veidojams ar atkāpi;
b) ēkas apjoma augstums pret ēku Staraja Rusas ielā 12A nedrīkst pārsniegt 3 stāvu jeb 10,5 m augstumu;
c) ievērot RVC AZ TIAN 246., 323. punktu un 277.3., 277.4. apakšpunktu izvirzītās prasības;
d) ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 211-15 prasības (gan pašinsolāciju, gan pret blakus zemes gabalos esošajām ēkām);
e) ievērot saglabājamā bērza optimālo sakņu aizsardzības zonu (RVC AZ TIAN 218. punkta un 240.1. apakšpunkta prasības).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X