13 | 04 | 2021
A+
A-

31.03.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 31.03.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Teritorijas plānojuma nodaļas galvenais projektu vadītājs teritorijas plānošanas jomā
U. Apinis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma izstrādes piemērošana zemes vienībai Rīgā, Bukaišu ielā 2A (kad. Nr. 0100 073 0529)

Lēmums:

uzsākt detālplānojuma izstrādi un izvirzīt šādus papildus nosacījumus detālplānojuma izstrādei:
a) paredzēt risinājumus vienotam krastmalas labiekārtojumam, kas nākotnē pieļauj veidot sasaisti ar blakus esošajām teritorijām;
b) būvju izvietojumā respektēt ielu struktūru, ritmizēt apbūvi;
c) paredzēt risinājumus labiekārtojumam dabas un apstādījumu teritorijā;
d) paredzēt veikt inženiertehnisko izpēti (potenciāls piesārņojums);
e) paredzēt risinājumus krastmalas sasaistei ar apstādījumu un dabas teritoriju un ielām, veidot publiski pieejamu (gājējiem) zaļo teritoriju un ūdensmalu.

 

IX Citi jautājumi

1. Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei teritorijai Rīgā, starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu.

Lēmums:

izvirzīt šādus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei:
a) respektēt, ka teritorija ZR pusē atrodas tuvu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijai, UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonai;
b) risinājumus veidot saistīti ar “Rail Baltica” lokālplānojuma risinājumiem;
c) risinājumus veidot saistīti ar krasta, ūdens teritoriju, nodošinot publisku piekļuvi Daugavas malai;
d) pamatot apbūves augstumu un paredzēt samazinātu stāvu skaitu (pret jauno teritorijas plānojumu) par pamatu ņemot konkursa rezultātus un Ūdensmalu un krastmalu tematisko plānojumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X