15 | 01 | 2020
A+
A-

08.01.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi


Sēdes norises laiks:
08.01.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja  

L. Sarma

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces p.i. L. Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs  

V. Brūzis

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece  

A. Maderniece

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece  

K. Zīverte

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
 

 

I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

 1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve Stirnu ielā 25 (70. grupa, 512. grunts).

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

 1. Mazstāvu daudzdzīvokļu ēku jaunbūve Lapu ielā 24 (59. grupa, 79. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

 1. Veselības centra 4” jaunbūve un esošās apbūves nojaukšana K. Barona ielā 119 (27. grupa, 119. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve un ēkas Nr. 002 pārbūve Kalnciema iela 38 (59. grupa, 150. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu; b) iesniegt iecerētās darbības rezultātā plānoto piesārņojošās vielas NO2 summāro gada vidējo koncentrāciju (kopā ar fonu), pievienot normatīvi nepieciešamo autostāvvietu aprēķinu, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 138., 140. punktu; c) koriģēt autostāvvietu izvietojumu gar Kapseļu ielu, pamatojoties uz  RTIAN 314. punktu; d) sniegt skaidrojumu par būvprojekta sastāvā iekļautās arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas (turpmāk – AMI) secinājumu un rekomendāciju saskaņā ar 06.02.2014. būves nojaukšanas uzdevuma Nr. BV-14-1379-nd 2.4. apakšpunkta ievērošanu; e) pievienot apbūves tehnisko rādītāju un telpiski strukturālo analīzi atbilstoši RTIAN 398.4., 402.6. apakšpunktam; f) saņemt RD Satiksmes departamenta tehniskos noteikumus; g)  veikt vides stāvokļa orientējošu izpēti par iespējamo grunts piesārņojumu; h) koriģēt pilsētbūvniecisko risinājumu un ēkas arhitektonisko risinājumu, pamatojoties uz apbūves tehnisko rādītāju un telpiski strukturālo analīzi, RTIAN 402.6. apakšpunktu, AMI secinājumu un rekomendāciju;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. skatīt atkārtoti.

 

 1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve Slokas ielā 161 (80. grupa, 362. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) pievienot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojumu; b) koriģēt ieceri atbilstoši Būvvaldes 26.07.2019. vēstulē Nr. BV-19-10396-nd norādītajam;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. skatīt atkārtoti.

 

IX Citi jautājumi

 

 1. Apartamentu viesnīcas jaunbūves mets Zaķusalas krastmalā 21 (51. grupa, 51. grunts).

Lēmums:

 1. zemesgabals atbilst RTIAN 8.1 un 371. punktā noteiktajam par atklāta arhitektūras konkursa piemērošanu;
 2. priekšlikums nav detalizēts un izstrādāts tādā apjomā, lai lemtu jautājumu par atklāta konkursa piemērošanu.

 

 1. Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta minimālā sastāvā izmaiņas Augšielā ielā 1 (37. grupa, 175. grunts).

Lēmums:

virzīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X