A+
A-

Fiziskas personas datu apstrāde

Personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Pārzinis). Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Personas datu apstrādes mērķis:

 • būvniecības procesa tiesiskumu nodrošināšana un kontrole Rīgā;
 • zemes izmantošanas un apbūves kārtības koordinēšana;
 • teritorijas plānošanas koordinēšana;
 • pilsētvides attīstības uzraudzība un kontrole Rīgā;
 • kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un aizsardzība, kultūras pieminekļu un aizsargājamo objektu saglabāšanas un aizsardzības uzraudzība un kontrole;
 • ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšana, uzraudzība un kontrole Rīgā;
 • izpildmērījumu atbilstības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes prasībām izvērtēšana Rīgā;
 • administratīvā pārkāpuma konstatēšana un administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšana, lēmumu izpilde;
 • būvvaldei tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Aizsargjoslu likums, Administratīvā procesa likums, Arhīvu likums, Alkoholisko dzērienu aprites likums, Azartspēļu un izložu likums, Civillikums, Dzīvokļa īpašuma likums, Ģeotelpiskās informācijas likums, Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, likums “Par nodokļiem un nodevām”, likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Meža likums, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, Paziņošanas likums, Reklāmas likums, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Valsts valodas likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Vides aizsardzības likums, Zemes ierīcības likums, Zemesgrāmatu likums, Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, būvnormatīvi, Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumi Nr.127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”, Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”, Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumi Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Rīgas domes 28.12.2000. saistošie noteikumi Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi”, Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Rīgas domes 01.08.2006. saistošie noteikumi Nr.51 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā”, Rīgas domes 16.06.2009. saistošie noteikumi Nr.178 “Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu”, Rīgas domes 03.07.2012. saistošie noteikumi Nr.181 “Par Rīgas pilsētas simboliku”, Rīgas domes 18.12.2012. saistošie noteikumi Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”, Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, Rīgas domes 23.07.2013. saistošie noteikumi Nr.6 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”, Rīgas domes 22.10.2013. saistošie noteikumi Nr.62 “Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā”, Rīgas domes 26.11.2013. saistošie noteikumi Nr.77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”, Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, Rīgas domes 12.05.2015. saistošie noteikumi Nr.147 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu”, Rīgas domes 09.06.2015. saistošie noteikumi Nr.154 “Rīgas pilsētas vietējās nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr.198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, Rīgas domes 15.12.2017. saistošie noteikumi Nr.18 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”, Rīgas domes 21.07.2008. nolikums Nr.117 “Rīgas pilsētas būvvaldes nolikums”, un citi normatīvie akti, kas saistīti ar Rīgas pilsētas būvvaldes juridisko pienākumu izpildi).

Personas datu saņēmēji:

Rīgas pilsētas būvvalde, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (tehniskā atbalsta nodrošināšanai) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (aktuālas informācijas reģistrēšanai Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā), Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments, Rīgas domes Mājokļu departaments, Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Rīgas domes priekšsēdētājs un Rīgas domes Juridiskā pārvalde (administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas gadījumā), Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, Rīgas domes Simbolikas komisija, Rīgas domes Administratīvās inspekcijas, Rīgas izpilddirekcijas, Rīgas domes deputāti un komitejas, VAS “Latvijas pasts” (korespondences sūtījumiem), Valsts zemes dienests, Valsts adrešu reģistrs, Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrs, Būvniecības valsts kontroles birojs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Sodu reģistrs, Valsts policija, Rīgas pilsētas pašvaldības policija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji, maksātnespējas procesa administratori, kredītiestādes, inženierkomunikāciju turētāji, sertificēšanas institūcijas, iestādes, kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, pilnvarotās personas, un citi personas datu saņēmēji, kas saistīti ar Rīgas pilsētas būvvaldes juridisko pienākumu izpildi.

Personas datu avoti:

Rīgas pilsētas informācijas sistēmas, Nekustamo īpašumu kontroles un pārraudzības informācijas sistēma, Uzņēmuma reģistrs, Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāze, Valsts ieņēmumu datu bāze, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts zemes dienesta datu bāzes (adrešu, kadastrs, inventarizācijas lietas), Ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu reģistrs.

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā.

Personai kā datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt Pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem;
 2. iesniedzot pamatojumu, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu;
 3. likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 4. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Iesnieguma iesniedzējs ir informēts par savu personas datu apstrādi, kā arī atbild par sniegto personas datu patiesumu un pareizību, apņemas informēt citas personas, kas minētas iesniegumā, par to personu datu apstrādi, kas saistītas ar iesnieguma izskatīšanu.

Fizisko personu datu apstrāde vakanču sludinājumos

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X