A+
A-

Gada pārskati

Atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem Būvniecības likumā no 2020. gada 1. janvāra visu no jauna uzsākto būvniecības lietu dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Ievērojot iepriekš minēto, Rīgas pilsētā 2020. gadā ar BIS starpniecību ierosinātas aptuveni 6000 jaunas būvniecības ieceres. Vienlaikus, neskatoties uz BIS ieviešanu, Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) turpināja uzņemties stratēģiskā partnera lomu BIS attīstībā un pilnveidošanā, ņemot dalību Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – BVKB) un Ekonomiskas ministrijas (turpmāk – EM) rīkotajās darba grupās.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2020. gada pārskats

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) pārskata periodā – 2018. gadā – sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību kā arī citām institūcijām aktīvi turpinājusi būvniecības procesu normatīvo aktu regulējuma pilnveidi, kopumā sagatavojot un nosūtot vairāk nekā 35 vēstules saistībā ar nepieciešamajām un plānotajām izmaiņām būvniecības jomas tiesiskajā regulējumā. Izteikti priekšlikumi Ekonomikas ministrijai, paredzot veikt izmaiņas būvniecības likuma, Aizsargjoslu likumā, Dzīvokļa īpašuma likumā, Meža likumā, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumos Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN  “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””, Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumos Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 08.12.2015 noteikumos Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”. Paredzams, ka iesāktais darbs pie normatīvo tiesību aktu pilnveidošanas tiks turpināts arī 2019. gadā.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2018. gada pārskats

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) pārskata periodā – 2017. gadā – sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību kā arī citām institūcijām aktīvi turpinājusi būvniecības procesu normatīvo aktu regulējuma pilnveidi. Ciešā sadarbībā ar Ekonomikas ministrijas darbiniekiem izstrādātas vairāku tiesību normu redakcijas Būvniecības likuma, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” grozījumiem, kā arī Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, tostarp sniegti priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Ņemot vērā līdzšinējā Rīgas teritorijas attīstības plāna 2006. – 2018. gadam darbības beigu tuvošanos, Būvvalde aktīvi iesaistījusies jaunā Rīgas teritorijas attīstības plāna 2019.-2030. gadam izstrādē, sniedzot savus priekšlikumus pilsētas attīstībai. Tāpat, ņemot vērā pilsētas izaugsmes tendences un nekustamo īpašumu attīstītāju priekšlikumus, uzsākts darbs pie Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” grozījumu izstrādes ar mērķi samazināt to gadījumu skaitu, kad nepieciešama detālplānojuma izstrāde, tādā veidā atvieglojot būvprojektu izstrādi un uzlabojot investīciju vidi kopumā.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2017. gada pārskats

Rīgas pilsētas būvvalde pārskata periodā – 2016. gadā – turpinājusi aktīvi līdzdarboties būvniecības procesu normatīvo aktu regulējuma pilnveidē. Tikušas analizētas nepilnības, kā arī turpināta sadarbība ar Ekonomikas ministriju, Latvijas pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, kā arī citām institūcijām, sniedzot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem. Paralēli Būvvalde savas kompetences ietvaros sagatavojusi priekšlikumus grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos, kā rezultātā pilnveidoti Rīgas domes 19.04.2016. saistošie noteikumi Nr. 198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, Rīgas domes 18.12.2012. saistošie noteikumi Nr.198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”, Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” un Rīgas domes 26.11.2013. saistošie noteikumi Nr. 77 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2016. gada pārskats

Rīgas pilsētas būvvalde pārskata periodā – 2015. gadā – turpinājusi darbu pie Būvniecības likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu analizēšanas, sniedzot ierosinājumus un viedokli esošo normatīvo aktu pilnveidošanai, kā arī piedaloties darba grupās Saeimā un Ekonomikas ministrijā. Būvvalde 2015. gadā veltījusi pastiprinātu uzmanību Būvvaldē iesniedzamās būvniecības dokumentācijas kvalitātes izvērtēšanai un izplatītāko būvniecības dokumentācijas nepilnību apzināšanai, kā rezultātā veiktas izmaiņas būvniecības dokumentācijas iesniegšanas un izskatīšanas kārtībā, nodrošinot operatīvākus kvalitatīvas būvniecības dokumentācijas izskatīšanas termiņus.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2015. gada pārskats

Mainoties būvniecības procesu tiesiskuma normatīvo aktu regulējumam, Rīgas pilsētas būvvalde pārskata periodā – 2014.gadā – ir analizējusi līdz šim būvniecības nozarē neatrisinātos jautājumus, sniegusi ierosinājumus un viedokli par nepieciešamo pilnveidojumu, kā arī regulāri piedalījusies darba grupās Saeimā un Ekonomikas ministrijā saistībā ar jauno Būvniecības likumu un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem. Paralēli, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku Būvvaldei noteikto funkciju un mērķu izpildi – kvalitatīvas pilsētvides veidošanu un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu, realizāciju un kontroli Rīgas pilsētā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem – ir veikta Būvvaldes iekšējo procesu un sniegto pakalpojumu pielāgošana jaunajiem normatīvajiem aktiem.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2014. gada pārskats

Rīgas pilsētas būvvalde pārskata periodā – 2013.gadā – ir turpinājusi nodrošināt tai ar nolikumu noteikto funkciju un mērķu izpildi – kvalitatīvas pilsētvides veidošanu un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu, realizāciju un kontroli Rīgas pilsētā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2013. gada pārskats
Statistiskais pārskats par Rīgas pilsētas būvvaldes darba rezultātiem 2013. gadā.

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) pārskata periodā – 2012.gadā – ir turpinājusi nodrošināt tai ar nolikumu noteikto funkciju un mērķu izpildi – kvalitatīvas pilsētvides veidošanu un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu, realizāciju un kontroli Rīgas pilsētā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem. Papildus funkcijām, ko Būvvalde ir nodrošinājusi iepriekš, līdz ar SIA „Rīgas ĢeoMetrs” likvidāciju Būvvalde no 2012.gada 1.jūnija veic arī būvniecības ģeodēzisko kontroli un pieņem lēmumus par adreses piešķiršanu zemesgabaliem, ēkām un telpu grupām, kā arī izskata un izvērtē ielu, parku, laukumu un citu pilsētvides objektu nosaukumu piešķiršanas un pārdēvēšanas priekšlikumus.

Statistikas rādītāji par Rīgas pilsētas būvvaldes darba rezultatiem 2012.gadā.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2012. gada pārskats
Statistiskais pārskats par Rīgas pilsētas būvvaldes darba rezultātiem 2012. gadā.

Laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Rīgas pilsētas būvvalde turpināja jau iepriekšējos gados iesākto darbu pie būvniecības procesa Rīgā sistemātiskas uzraudzības un kontroles, kā arī pie dokumentu aprites organizēšanas un pilnveidošanas, lielāku uzmanību pievēršot patvaļīgās būvniecības novēršanai un e-pakalpojumu pilnveidošanai un popularizēšanai.

Būvvaldes sagatavoto un izsniegto dokumentu apjoms apkopots statistikas pārskatā.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2011. gada pārskats
Statistiskais pārskats par Rīgas pilsētas būvvaldes darba rezultātiem 2011. gadā.

2010.gada laikā Būvvalde sistemātiski ieviesa virkni pilnveidojumus sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, sniedza ierosinājumus vairāku saistošo noteikumu papildināšanai, kā arī pilnveidoja būvniecības procesa dokumentu aprites organizēšanu, uzraudzību un kontroli, tādējādi radot priekšnoteikumus iesniegto būvprojektu kvalitātes uzlabošanai. Ieviesa praksē administratīvo aktu piespiedu izpildes procesu patvaļīgās būvniecības seku novēršanai.

Būvvaldes sagatavoto un izsniegto dokumentu apjoms, tai skaitā sagatavotā korespondence, izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi, izvērtētie būvprojekti un sagatavotie akti par izdarītajiem pārkāpumiem, izsniegtās atļaujas, izziņas un citi dokumenti, apkopoti statistikas tabulā.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2010. gada pārskats
Statistikas rādītāji par Rīgas pilsētas būvvaldes darba rezultatiem 2010. gadā.
Rīgas pilsētas būvvaldes parskats par 2010. gadu. Prezentācija

Laika periodā no 2009.gada 1. janvāra līdz 2009.gada 31. decembrim Rīgas pilsētas būvvalde pirmo gadu pēc atdalīšanas no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta ir darbojusies patstāvīgi, līdz ar to šis ir pirmais gada pārskats. Šī gada laikā ir veikta būtiska optimizācija būvniecības procesa organizēšanā un uzraudzībā, kā arī pievērsta īpaša uzmanība apkalpošanas servisa kvalitātes un kopējā Būvvaldes tēla uzlabošanai.

Rīgas pilsētas būvvaldes 2009. gada pārskats 
Rīgas pilsētas būvvaldes statistikas dati par 2009. gadu

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X