A+
A-

Kvalitātes vadība

2006.gada 17.novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, tā sastāvā arī Rīgas pilsētas būvvalde, bija viena no pirmajām Rīgas domes institūcijām, kuras Kvalitātes vadības sistēma saņēma starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2000 sertifikātu, tādējādi apliecinot augstas kvalitātes darba organizāciju un klientu apkalpošanu.

2009.gada 1.janvārī Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk tekstā – Būvvalde) tika izveidota kā patstāvīga Rīgas domes institūcija, kas turpināja strādāt, ievērojot starptautiskajā standartā LVS EN ISO 9001:2000 noteiktās prasības.

2009.gada aprīlī Būvvaldē notika Kvalitātes vadības sistēmas pārsertificēšanas audits, bet 2010.gada 16.aprīlī uzraudzības audits, ko veica SIA „Bureau Veritas Latvia”. Tika saņemts starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2008 sertifikāts.

2015.gada 1.jūlijā tika veikts Kvalitātes vadības sistēmas pārsertificēšanas audits, ko veica SIA „Bureau Veritas Latvia”. Tika saņemts starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2009 sertifikāts.


2018.gada 2.jūlijā tika veikts Kvalitātes vadības sistēmas pārsertificēšanas audits, ko veica SIA „Bureau Veritas Latvia”. Tika saņemts starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2015 sertifikāts.

Kā apstiprināja Bureau Veritas Latvia auditoru komanda, apsveicama ir Būvvaldes vēlme un plāni pilnveidot klientu datu reģistrēšanas sistēmas, kas ievērojami atvieglinās klientu apkalpošanu un problēmu risināšanu. Atzinīgi vērtējama arī dažādu veidu datu apstrāde un apkopošana elektroniskā vidē, aizvien vairāk atsakoties no papīra formāta dokumentiem.

Starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2015 sertifikāts apliecina, ka Būvvaldes darbības un attīstības pamatā ir visaugstākās kvalitātes pakalpojumu nodrošināšana, kas atbilstoši pieaugošajām klientu prasībām fokusēta uz klientu vajadzību izzināšanu un apmierināšanu, pastāvīgu darba plānošanu, analīzi un pilnveidošanu.

Būvvaldē ir noteikta prioritāra attieksme pret apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti, sistematizēti iekšējie procesi, saistībā ar Būvvaldes mērķiem noteikti procesu kvalitātes kritēriji, kam atbilstoši tiek veikti regulāri mērījumi, tiek analizēti rezultāti un problēmu gadījumos tiek veikti nepieciešamie pilnveidošanas pasākumi.

Būvvaldes darbība un procesi tiek organizēti atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015 standartam šādās jomās:

 • Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana Rīgā;
 • Būvniecības kontrole Rīgā;
 • Zemes izmantošanas un apbūves kārtības koordinēšana;
 • Kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības;
 • Pārraudzība būvniecības un pilsētvides dizaina jomā Rīgā;
 • Vides vizuālās kvalitātes, valsts valodas izmatojuma prasību un adresācijas procesu kontrole Rīgā;
 • Apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības kontrole Rīgā;
 • Izpildmērījumu atbilstības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes prasībām izvērtēšana Rīgā;
 • Administratīvo pārkāpumu kontrole un lēmumu izpilde;
 • Pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem;
 • Atbalsta procesu administrēšana.

Būvvaldē ir izstrādāta un regulāri tiek pilnveidota „Kvalitātes vadības rokasgrāmata”, t.sk. arī „Kvalitātes politika”, kā arī klientu apmierinātības izpētes, darbinieku kompetences nodrošināšanas, neatbilstību identificēšanas un novēršanas kārtība. Tiek pilnveidota arī dokumentu aprites procedūra, uzlabojot tās uzturēšanu, vadīšanu un sistematizēšanu, kā arī lēmumu pieņemšanu. Atbilstoši iepriekš minēto dokumentu prasībām Būvvaldē pastāvīgi tiek veikti nepieciešamie uzlabojumi darba organizācijā visās struktūrvienībās:

 • Būvvaldes Vadītāja birojā;
 • Klientu apkalpošanas centrā;
 • Resursu nodrošinājuma nodaļā;
 • Procesu kontroles nodaļā;
 • Arhīvā;
 • Personāla nodaļā;
 • Juridiskā nodaļā;
 • Arhitektūras pārvaldē;
 • Inženierbūvju nodaļā;
 • Apstādījumu inspekcijā;
 • Būvniecības kontroles pārvaldē;
 • Pilsētvides dizaina pārvaldē.

Kvalitātes vadības sistēmas būtība ir:

 • Noskaidrot apmeklētāju vēlmes un vajadzības;
 • Iedibināt politiku, mērķus un darba vidi, lai motivētu darbiniekus šo vajadzību apmierināšanā;
 • Izveidot, nodrošināt ar resursiem un vadīt sistēmu, kas sastāv no savstarpēji saistītiem procesiem, kas nepieciešami mērķu sasniegšanai;
 • Mērīt un analizēt katra procesa atbilstību, lietderību un efektivitāti attiecībā pret mērķiem;
 • Nepārtraukti pilnveidot sistēmu, novērtējot izpildījuma atbilstību mērķiem un pašus mērķus.

Starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2008 sertifikāta iegūšana jau pirmajā gadā, kopš Būvvalde darbojas kā patstāvīga Rīgas domes institūcija, ir Būvvaldes darbinieku kopīgā darba rezultāts, kas apliecina, ka iestāde ir efektīvi strādājusi, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu Kvalitātes vadības sistēmu.

Būvvaldes vadība un darbinieki skaidri apzinās, ka Būvvaldes attīstības pamatā ir visaugstākās kvalitātes pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši pieaugošajām klientu prasībām.

2018.gadā atkārtoti saņemtais prestižais starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2015 sertifikāts apliecina pamatprasību (uz klientu orientēta organizācija, virsvadība, cilvēku iesaistīšana, procesa pieeja, sistēmas pieeja vadībā, faktu pieeja (analīze) lēmumu pieņemšanā, nepārtraukta procesu uzlabošana) izpildi un nosaka Būvvaldes darba nepārtrauktu pilnveidošanu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X