A+
A-

Būvvaldes padome

Padomes uzdevumi:

 1. izvērtēt būvniecības ieceres, ja tās atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  1.1. jaunbūve (izņemot atsevišķa savrupmāja, dvīņu māja, to apbūves elementi, teritorijas labiekārtojuma elementu izvietošana un izveidošana, īslaicīgas lietošanas būve, inženierbūve, palīgēka), ja tā ir:
  1.1.1. pilsētbūvnieciski un sabiedriski nozīmīga;
  1.1.2. redzama no publiskās ārtelpas;
  1.1.3. apbūves komplekss;
  1.1.4. paredzēta UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) teritorijā vai aizsardzības zonā, valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijā;
  1.1.5. virszemes inženierbūve, kas paredzēta  UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) teritorijā vai aizsardzības zonā, valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijā vai pie galvenās maģistrāles;
  1.2. pārbūve ēkai:
  1.2.1. kurai projektētās apjoma izmaiņas pārsniedz 20 % no tās sākotnējās platības un kuras pārbūve redzama no publiskās ārtelpas (t.sk. no augstajiem skatu punktiem, kas norādīti Ministru kabineta 2004. gada 8. marta noteikumu Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 3.1.4. apakšpunktā) vai galvenās maģistrāles;
  1.2.2. kas ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis;
  1.2.3. kura atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) teritorijā vai aizsardzības zonā, valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijā, izņemot, ja tiek veiktas nelielas būvapjoma izmaiņas (viena stāva robežās) un tas nav redzams no publiskās ārtelpas;
  1.3. iecere, kurai piemērojama publiskās apspriešanas procedūra;
 2. lemt par nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu, veikt publisko apspriešanu vai virzīt būvatļaujas izdošanai, ievērojot normatīvos aktus un Rīgas teritorijas plānojumu;
 3. izvērtēt detālplānojumu izstrādes pieteikumus un pieņemt lēmumus par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumos izvirzāmajiem nosacījumiem;
 4. izvērtēt detālplānojumu projektus un lemt par to nodošanu publiskajai apspriešanai, detālplānojumu projektu apstiprināšanu, detālplānojumu projektu pilnveidošanu vai par atteikumu apstiprināt detālplānojumu;
 5. lemt par izsniegto detālplānojumu darba uzdevumu izmaiņām, ja tās skar attīstības priekšlikumu pēc būtības;
 6. pamatojoties uz publiskās apspriešanas norises laikā saņemto personu viedokļiem, ekspertu vai institūciju sniegto atzinumu apkopojumu un izvērtējumu, lemt par papildu nosacījumu ietveršanu būvatļaujā;
 7. izvērtēt ierosinājumus veikt būvju fasādes gleznojumus, kuri paredzēti UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) teritorijā vai aizsardzības zonā, valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijā vai citā pilsētai un sabiedrībai nozīmīgā vietā;\
 8. izvērtēt arhitektūras konkursu nolikumus un konkursos iesniegtos arhitektūras priekšlikumus, ja Būvvaldes pārstāvis ir iekļauts žūrijas sastāvā;
 9. nepieciešamības gadījumā izskatīt citus būtiskus jautājumus atbilstoši Būvvaldes kompetencei.
Fontu izmērs
Kontrasts