A+
A-

Būvvaldes padome

Padomes uzdevumi:

 1. izvērtēt būvniecības ieceres, ja tās atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • pilsētbūvnieciski un sabiedriski nozīmīga;
  • apbūves komplekss;
  • nozīmīga virszemes inženierbūve;
  • vēsturiskas ēkas nojaukšana.
 2. lemt par nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu, veikt publisko apspriešanu vai virzīt būvatļaujas izdošanai, ievērojot normatīvos aktus un Rīgas teritorijas plānojumu;
 3. izvērtēt detālplānojumu izstrādes pieteikumus un pieņemt lēmumus par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumos izvirzāmajiem nosacījumiem;
 4. izvērtēt detālplānojumu projektus un lemt par to nodošanu publiskajai apspriešanai, detālplānojumu projektu apstiprināšanu, detālplānojumu projektu pilnveidošanu vai par atteikumu apstiprināt detālplānojumu;
 5. lemt par izsniegto detālplānojumu darba uzdevumu izmaiņām, ja tās skar attīstības priekšlikumu pēc būtības;
 6. lemt par izmaiņām Padomes pieņemtajos lēmumos;
 7. izskatīt gadījumus, kad Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – NKMP) noteiktās ēkas kultūrvēsturiskās vērtības līmenis nesakrīt ar Būvvaldes speciālistu viedokli;
 8. izvērtēt ierosinājumus veikt būvju fasādes gleznojumus, kuri paredzēti UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) teritorijā vai aizsardzības zonā, valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijā vai citā pilsētai un sabiedrībai nozīmīgā vietā;
 9. izvērtēt arhitektūras konkursu nolikumus un konkursos iesniegtos arhitektūras priekšlikumus, ja Būvvaldes pārstāvis ir iekļauts žūrijas sastāvā;
 10. nepieciešamības gadījumā izskatīt citus būtiskus jautājumus atbilstoši Būvvaldes kompetencei;
 11. ja būvniecības iecere atbilst 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, taču Būvvaldes lēmuma pieņemšanai nav nepieciešama speciālistu viedokļu apmaiņa vai iecerē konstatēto trūkumu novēršanas rezultātā mainās iecere, saskaņā ar Padomes priekšsēdētāja norādījumiem ieceri var nevirzīt izskatīšanai Padomes sēdē.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X