A+
A-

Par Būvvaldi

Rīgas pilsētas būvvalde ir Rīgas domes priekšsēdētāja pakļautībā esoša pašvaldības iestāde, kas koordinē un veic būvniecības procesa pārraudzību un kontroli Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja kontrolē un pārrauga Rīgas pilsētas būvvaldes darbību. Būvvaldes sastāvā ir Arhitektūras pārvalde, Būvniecības kontroles pārvalde, Pilsētvides dizaina pārvade, Apstādījumu inspekcija un citas struktūrvienības (plašāka informācija sadaļā Būvvaldes struktūra). Būvvaldes darbības mērķis ir veicināt būvniecības pārraudzības procesa vienkāršošanu, caurskatāmību un tā dalībnieku izpratni par esošo kārtību, veidot harmonisku un sabalansētu pilsētvidi un uzraudzīt, lai būvniecības procesi Rīgas pilsētā noritētu likumīgi.

Rīgas pilsētas būvvaldes darbības mērķi:

 • Padarīt neērtu patvaļīgu būvniecību;
 • Nodrošināt efektīvas kontroles procedūras;
 • Radīt vidi, lai apmeklētājs gūtu pārliecību, ka ir sadzirdēts klientiem draudzīgākajā pašvaldības iestādē.

Rīgas pilsētas būvvaldes misija:

Rūpēties, lai būvniecība Rīgas pilsētā notiktu gan ievērojot kvalitatīvas arhitektūras un pilsētvides principus, gan likumīgi, atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem.

Vīzija – šodien un nākotnē:

Rīgas pilsētas būvvalde ir uzticama un sabiedrībai atvērta iestāde, kurā strādā savas nozares profesionāļi, kuri pieņem argumentētus un pārskatāmus lēmumus harmoniskas pilsētvides attīstībai. Nelikumīgā būvniecība nevar būt iespējama, Būvvaldes darbinieki ir atvērti jaunām idejām un operatīvi novērš nepilnības savā darbā un saskarsmē ar Būvvaldes klientiem.

Būvvaldes galvenie uzdevumi:

 • Nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu.
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus saistībā ar būvniecību, kultūras pieminekļu aizsardzību un vides vizuālo kvalitāti.
 • Izskatīt, izvērtēt un sniegt atzinumus, norādījumus par būvniecības iecerēm, izsniegt būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus vai noraidīt būvniecības pieteikumus.
 • Izskatīt, apstiprināt vai noraidīt būvprojektus.
 • Izsniegt būvatļaujas.
 • Kontrolēt būvniecību.
 • Organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 • Izskatīt, izvērtēt un sniegt atzinumus, norādījumus par priekšlikumiem vides objektu izvietošanai, izsniegt pieprasītos dokumentus vai noraidīt priekšlikumus vides objektu izvietošanai.
 • Izsniegt atļaujas vides objektu izvietošanai.
 • Kontrolēt vides objektu izvietošanu.
 • Izdot koku ciršanas atļaujas.
 • Izsniegt Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļai izziņas par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības objektu faktisko stāvokli teritorijā.
 • Pārzināt, koordinēt un noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, zemes ierīcību, kultūras pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu un tiesību aktiem.
 • Izskatīt un izvērtēt detālplānojumus, zemes ierīcības dokumentus.
 • Uzraudzīt un kontrolēt kultūras pieminekļu un aizsargājamo teritoriju attīstību un saglabāšanu.
 • Nodrošināt kultūras mantojuma apzināšanu, aizsardzību un saglabāšanu.
 • Izstrādāt vides vizuālās noformēšanas prasības, nodrošinot teritorijā esošo kultūras pieminekļu un citu īpaši aizsargājamu objektu saglabāšanu un aizsardzību.
 • Pieņem lēmumus par adreses piešķiršanu zemesgabaliem, ēkām un telpu grupām.
 • Veic būvniecības ģeodēzisko kontroli, tai skaitā sagatavo pārbaudes aktus un veic būvniecības darbu atbilstības būvniecības dokumentācijai pārbaudi pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
 • Izskata un izvērtē ielu, parku, laukumu un citu pilsētvides objektu nosaukumu piešķiršanas un pārdēvēšanas priekšlikumus.

2018.gada 19.jūnijā tika veikts Kvalitātes vadības sistēmas pārsertificēšanas audits, ko veica SIA „Bureau Veritas Latvia”, un saņemts starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2015 sertifikāts. 2006.gada 17.novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, tā sastāvā arī Būvvalde, bija viena no pirmajām Rīgas domes institūcijām, kuras Kvalitātes vadības sistēma saņēma starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2000 sertifikātu, tādējādi apliecinot augstas kvalitātes darba organizāciju un klientu apkalpošanu.

Fontu izmērs
Kontrasts