A+
A-

Rekvizīti

Pašvaldības nodevu par:

 • nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādei;
 • izkārtnes, tirdzniecības vietas, reklāmas pases sagatavošanu un izsniegšanu;
 • izziņas par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) būves statusa noteikšanai un iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā vai uzrādīšanai citā valsts vai pašvaldības iestādē sagatavošanu un izsniegšanu;
 • izziņas par būves neesamību būves statusa noteikšanai un iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā vai uzrādīšanai citā valsts vai pašvaldības iestādē sagatavošana un izsniegšana;
 • Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto dokumentu apliecinātu kopiju sagatavošanu;
 • Būvvaldes lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu;
 • apliecinājuma kartes akceptēšanu vienkāršotajai renovācijai/rekonstrukcijai;
 • tehniskās shēmas saskaņošanu vienkāršoto inženiertīklu pievadu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai;
 • Būvvaldes izstrādāto dokumentu noraksta, izraksta vai apliecinātas kopijas saņemšanu.

Jāiemaksā:

Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV82RIKO0020100000002


Pašvaldības nodevu par:

 • plāna ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei inženierkomunikāciju projektēšanai;
 • plāna ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei reklāmas objekta projektēšanai

Jāiemaksā: 

Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV44RIKO0020100000007


Pašvaldības nodevu par:

 • reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu;
 • būvatļaujas saņemšanu

Jāiemaksā:

Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV55RIKO0020100000003


Administratīvo pārkāpumu sodu nomaksa:

Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV44RIKO0020100000201
vai
AS “SEB banka”
Konta Nr. LV11UNLA0002001130201


Zaudējumu atlīdzība par videi nodarītajiem zaudējumiem:

Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV87RIKO0023300005080


Citi maksājumi:

 • arhīva pakalpojumu apmaksa;
 • ģeodēzisko izpildmērījumu plāna pārbaude.

Jāiemaksā:

Rīgas pilsētas pašvaldība
Reģ. nr. 90011524360
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Konta Nr. LV24RIKO0022600022010

Nodevu apmaksu var veikt klātienē Klientu apkalpošanas centrā, izmantojot maksājumu kartes!
Fontu izmērs
Kontrasts