A+
A-

Trauksmes celšana

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka trauksmes celšanas sistēmu un kopīgas pamatprasības trauksmes celšanas jomā un aizsardzības garantijas nosaka Trauksmes celšanas likums

Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja.

Trauksmes cēlēju kontaktpunktam ir šādi pienākumi:

 • sniegt atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, un trauksmes cēlējiem vai viņu radiniekiem trauksmes celšanas dēļ radušos jautājumu risināšanā;
 • saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, identificēt kompetento institūciju un 10 dienu laikā pārsūtīt saņemto ziņojumu, norādot, ka nepieciešams nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību;
 • veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu.

Par trauksmes celšanas jautājumiem ir izveidota tīmekļa vietne www.trauksmescelejs.lv.

Informācija par trauksmes celšanas sistēmu Rīgas pilsētas pašvaldībā ir pieejama šeit –  www.riga.lv/lv/trauksmes-celsana

Būvvalde informē, ka ar 01.07.2021. Rīgas domes priekšsēdētāja 01.07.2021. iekšējo noteikumu Nr. RD-21-11-ntd “Trauksmes celšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībāRīgas pilsētas pašvaldībā tiek izveidota vienota un centralizēta trauksmes celšanas sistēma.

No 01.07.2021. trauksmes celšanas centra funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā pilda Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa.

Atbilstoši 01.07.2021. Rīgas domes priekšsēdētāja 01.07.2021. iekšējo noteikumu Nr. RD-21-11-ntd “Trauksmes celšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” 8.punktam, trauksmes cēlāja ziņojumu var iesniegt:

 • nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi trauksme@riga.lv;
 • ievietojot to Rīgas domes administratīvās ēkas Rātslaukumā 1, Rīgā, vestibilā speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastē;
 • nosūtot Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļai pa pastu, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
 • ziņojot mutvārdos Kontaktpersonai (iesniedzēja un Kontaktpersonas klātbūtnē mutvārdu iesniegums tiek noformēts rakstveidā, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu)

Būvvalde informē, ja Jūsu ziņojums neatbilst trauksmes celšanas pazīmēm, tad Jums ir iespēja ziņot par iespējamo pārkāpumu, kuru izskatīšana ir Būvvaldes kompetencē:

 • anonīmi (tiks pārbaudīta ziņojumā sniegtā informācija, Jūsu personas dati netiks identificēti, atbilde uz ziņojumu netiks sniegta) – pakalpojums ir pieejams šeit: https://www.rpbv.lv/zino-buvvaldei/
 • atklājot personas identitāti (ziņojums tiks izskatīts vispārējā kārtībā, reģistrējot kā iesniegumu):
  • izmantojot Būvniecības informācijas sistēmā pieejamo funkcionalitāti, kas ļauj personām iesniegt ziņojumu par pārkāpumu būvniecībā būvvaldei vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas (pakalpojums ir pieejams šeit: www.bis.gov.lv/ apakšsadaļā “Izvēlne” –> “E-pakalpojumi” –> “Būvniecība” –> “Iesniegt sūdzību”);
  • izmantojot e-adresi (https://mana.latvija.lv/e-adrese/) vai vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv/);
  • izmantojot e-pastu, elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz Būvvaldes e-pastu: buvvalde@riga.lv;
  • rakstveidā, nosūtot parakstītu iesniegumu Būvvaldei: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, vai iesniedzot to Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā.

Būvvalde informē, ka neatkarīgi no izvēlētā saziņas kanāla, pamatojoties uz saņemto ziņojumu tiks veikta informācijas pārbaude, un pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, tiks veiktās nepieciešamās darbības pārkāpuma novēršanai, ja tāds tiks konstatēts.

Lai paātrinātu ziņojumu izskatīšanu, Būvvalde aicina tajā norādīt šādu informāciju:

 • nekustamā īpašuma adrese, kurā konstatēts iespējamais pārkāpums;
 • iespējamā pārkāpuma veids (būvniecība, ekspluatācija, apstādījumi, reklāma u.tml.);
 • viedoklis par iespējamā pārkāpuma bīstamību (vai pārkāpuma raksturs prasa steidzamību).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X