Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji! Piedāvājam Jums e-pakalpojumu - KULTŪRAS PIEMINEKĻU MEKLĒTĀJS ar kura palīdzību iespējams noskaidrot, vai Jūs interesējošais Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošais objekts ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrā. E-pakalpojums ir paredzēts kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju Jūs varat iegūt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā www.mantojums.lv Kultūras pieminekļus ir iespējams meklēt pēc:

  • adreses
  • kadastra numura

KULTŪRAS PIEMINEKĻU MEKLĒTĀJĀ ietverta laikrakstā Latvijas Vēstnesis publicētā informācija par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrā iekļautajiem objektiem. Sīkākas ziņas par minētajiem objektiem varat iegūt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, kas saskaņā ar likumu Par kultūras pieminekļu aizsardzību veic kultūras pieminekļu uzskaiti

Problēmu un neskaidrību, kā arī ieteikumu gadījumā lūdzu griezties pie bvdwebmaster@riga.lv

Pakalpojumu uztur Rīgas pilsētas būvvalde.