A+
A-

PIETURVIETU NOJUMJU UN LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU DIZAINA IZSTRĀDE” jaunu pieturvietu uzstādīšanai Rīgas pilsētā.

Rīgas pilsētas būvvalde izsludina cenu aptauju
“Pieturvietu nojumju un labiekārtojuma elementu dizaina izstrāde” jaunu pieturvietu uzstādīšanai Rīgas pilsētā.

Būvvalde lūdz sagatavot cenu piedāvājumu atbilstoši pielikumā pievienotajai Tehniskajai specifikācijai.

Cenu aptaujai kandidātam jāiesniedz:

 1. Cenu piedāvājums pieturvietu nojumju un labiekārtojuma elementu dizaina skiču un projektēšanas, kā arī tehnisko rasējumu izstrādei, norādot visas iespējamās papildu izmaksas;
 2. Veikto darbu portfolio;
 3. Izglītību apliecinoši dokumenti;
 4. Vismaz 3 atsauksmes par līdzvērtīgu projektu realizāciju.

Prasības kandidātam

 1. Izglītība mākslas, dizaina vai arhitektūras jomā;
 2. Vismaz 3 vides dizaina projektu realizācija (jāpievieno realizēto projektu portfolio).

Priekšrocības kandidātiem – izglītība vides dizaina jomā

Iesniedzamie dokumenti pēc līguma noslēgšanas:

 1. Dizaina koncepcija – rasējumi un vizualizācijas visiem pieturvietu komplektācijas elementiem (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) un vizualizācijas 3 pieturvietu tipiem.
 2. Būvkonstrukciju projekts katram pieturvietas nojumes tipam (kopā 3 projekti) – dizaina konstrukciju aprēķins ar materiālu specifikācijām;
 3. Cenu piedāvājums projektēšanai un citām izmaksām, kas saistītas ar projekta tālāku izstrādi, kā arī aptuveno pieturvietu komplektācijas elementu izgatavošanas cenu aplēsi.

Dizaina koncepcijas sastāvs:

 1. Skaidrojošs dizaina koncepcijas apraksts, kur pamatota un raksturota tās arhitektoniskā ideja, iederība pilsētvidē, funkcionalitāte, kā arī norādīts nojumes un pieturvietas labiekārtojuma vienojošais elements;
 2. Tehniskie rasējumi ar izmēriem un norādītiem materiāliem;
 3. 3D vizualizācijas, vadoties no galvenajām skatu perspektīvām: frontālais, ¾ skats, aizmugure. Vismaz viena vizualizācija vides kontekstā.
 4. Tehniskā informācija par priekšlikumā izmantojamiem piedāvātajiem materiāliem – norādīts rūpnieciski ražoto būvmateriālu un būvizstrādājumu (visi CE marķēti) ražotājs; provizoriskās izmaksas un izgatavotājs, ja paredzēts labiekārtojuma risinājums pēc individuāla pasūtījuma; uzskates materiāli, kas sniegtu priekšstatu par idejas realizēšanas iespējamību.

Skaidrojošais apraksts un dizaina koncepcijas rasējumi un vizualizācijas jāiesniedz, nosūtot FTP saiti uz Pasūtītāja norādīto e-pastu. Visu attēlu failiem jābūt PDF (Adobe Portable Document Format) formātā.

Papildu prasības un informācija:

 1. Izstrādātājam jānoslēdz līgums ar Pasūtītāju 14 dienu laikā no cenu aptaujas noslēgšanās.
 2. Dizaina konceptam jābūt izstrādātam atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas valsts standartiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem.
 3. Piedāvātajam dizainam un risinājumiem jābūt realizējamiem pilsētvidē.
 4. Iesniedzot dizainu, kandidāts apstiprina, ka viņš/viņa ir dizaina autors vai ir ar dizaina autoru noslēgts līgums par dizaina personisko un īpašumtiesību uz autortiesībām izmantošanu.
 5. Iesniedzot projektu, kandidāts piešķir Pasūtītājam tiesības uz dizainu un atļauju publiskot dizaina skices.
 6. Īpašumtiesības uz dizainparaugiem, kā arī autortiesības tiks nodotas Pasūtītājam pēc līgumā noteiktās samaksas veikšanas.
 7. Izstrādātājam jāņem vērā Pasūtītāja komentāri par nepieciešamību papildināt dizainu un veikt attiecīgas izmaiņas dizainā. Vienu reizi nedēļā tiks organizēta sanāksme ar pašvaldības speciālistiem, lai apspriestu dizaina izstrādes gaitu.

Dizaina izstrādes laiks – 45  dienas no pakalpojuma līguma noslēgšanas brīža 3 etapos.

 1. etaps: pēc līguma noslēgšanas 10 dienu laikā tiek izstrādātas 3 vizuālās skices katram pieturvietas tipam (kopā 9 skices), kas tiek iesniegtas apspriešanai.
 2. etaps: skiču apspriešana, viena dizaina izvēle un apstiprināšana, ne vēlāk kā 10 dienas pēc dizaina skiču iesniegšanas.

3.etaps: dizaina koncepcijas, vizualizāciju, tehnisko rasējumu, būvkonstrukciju projekta izstrāde 25 dienu laikā pēc dizaina skices apstiprināšanas.

Paredzamā līgumcena ir līdz 10 000,00 EUR bez PVN

Cenu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz, sūtot uz bvdizains@riga.lv līdz 28.05.2021. plkst. 12.00!

Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji Maksimālais

pieejamais punktu skaits

1. Dizaina izstrādātāja portfolio – pieredze (gadi), realizētie vides projekti (A) 50
2. Izglītība vides dizaina vai arhitektūras jomā (B) 20
3. Atsauksmes no valsts vai pašvaldības iestādēm par līdzvērtīgu projektu realizāciju (C) 10
4. Piedāvājuma cena bez PVN(D)

 

20
KOPĀ: 100

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

Kritēriju “Dizaina izstrādātāja portfolio – pieredze (gadi), realizētie vides projekti” (A) vērtē šādi:

A = (lētākais piedāvājums/vērtējamais piedāvājums) x 50

Kritēriju “Izglītība vides dizaina jomā” (B) vērtē šādi:

B = (lētākais piedāvājums/vērtējamais piedāvājums) x 20

Kritēriju “Atsauksmes no valsts vai pašvaldības iestādēm par līdzvērtīgu projektu realizāciju” (C) vērtē šādi:

C = (lētākais piedāvājums/vērtējamais piedāvājums) x 10

Kritēriju Piedāvājuma cena bez PVN (D) vērtē šādi:

D = (lētākais piedāvājums/vērtējamais piedāvājums) x 20

Ja vairāki Pretendenti ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, tad priekšroka tiek dota Pretendentam, kuram pēc Pasūtītāja vērtējuma, iesniegtais portfolio ir atbilstošāks un pilnvērtīgāks.

 

Tehniskā specifikācija.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X