A+
A-

Adrese mainīta. Ko darīt?

Adreses maiņas faktu apliecina oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētais lēmums, kas visiem ir pieejams bez maksas. Tāpat ir iespējams vērsties arī Rīgas pilsētas būvvaldē un pieprasīt izziņu par mainīto adresi. Izziņu sagatavo un izsniedz desmit dienu laikā bez maksas. Papildu informācija pieejama Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā.

Informācija no Valsts adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. To vidū ir:

 • pašvaldības;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (uztur Iedzīvotāju reģistru, kura datus izmanto arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra);
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra;
 • Tiesu administrācija;
 • Zemkopības ministrija;
 • Lauku atbalsta dienests;
 • Valsts augu aizsardzības dienests;
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
 • Centrālā statistikas pārvalde;
 • VAS „Elektroniskie sakari”;
 • VA „Kultūras informācijas sistēmas”;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
 • VA „Lauksaimniecības datu centrs”;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra;
 • Veselības inspekcija;
 • Iekšlietu ministrijas informācijas centrs;
 • Dabas aizsardzības pārvalde;
 • Latvijas Pasts.

Valsts adrešu reģistra informāciju savā darbā izmanto arī visi operatīvie dienesti un valsts iestādes, tādēļ īpašniekam tie par adreses maiņu nav jāinformē. Izņēmums ir Uzņēmumu reģistrs, kuru komersantam ir jāinformē par adreses maiņu, iesniedzot iesniegumu (adreses maiņa Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas, ja pašvaldība par adreses maiņu ir pieņēmusi lēmumu). Sīkāku informāciju par adreses maiņu juridiskām un pašnodarbinātām personām skatīt šeit.

Īpašniekam par mainīto adresi ir nepieciešams paziņot personām, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās attiecības un kuras adreses maiņas fakts var interesēt, piemēram, „Lattelecom”, „Latvenergo”, bankas u. c. uzņēmumi. Lietderīgi par adreses maiņu informēt personas, ar kurām tiek veikta gan personiskā, gan lietišķā sarakste.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta adresēs, kas ir mainītas, būtu ieteicams pārliecināties par deklarētās adreses maiņas pareizību ne ātrāk kā desmit darba dienas pēc adresācijas maiņas, lai Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būtu nodrošināta aktuāla informācija par pareizām iedzīvotāju dzīvesvietu deklarētajām adresēm. Būvvalde paskaidro, ka informāciju par iedzīvotāju deklarētajām adresēm ir tiesiska precizēt vienīgi pati persona, kuru tas skar, jo nevienai no valsts pārvaldes iestādēm nav noteiktas tiesības mainīt informāciju par iedzīvotāju deklarētajām adresēm. Deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudi var veikt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”, vai arī vēršoties Apkaimju iedzīvotāju centrā (tālrunis: 80000800, e-pasts aic@riga.lv):

 • Brīvības iela 49/53, LV-1010;
 • Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002;
 • Daugavpils iela 31, LV-1003;
 • Gobas iela 6A, LV-1016;
 • Ieriķu iela 43A, LV-1084;

vai Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļās:

 • Aglonas iela 4B, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181270; 67181261, e-pasts dzn@riga.lv;
 • Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67181324, e-pasts dznp@riga.lv;
 • Zemgaļu ielā 1, Rīga, LV – 1006, tālrunis: 67181268, e-pasts dznv@riga.lv;
 • Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026670, e-pasts dznz@riga.lv.

Plašāka informācija pieejama pa Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas tālruni 67209400, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā un Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā.

Vēršoties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā un Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļās ir iespēja precizēt deklarēto dzīvesvietas adresi, mainot tās pierakstu un saglabājot dzīvesvietas deklarācijas sākotnējo datumu.

Atkārtota dzīvesvietas deklarēšana lielākajā daļā gadījumu nav nepieciešama, jo tiek nodrošināta informācijas automātiska sinhronizācija starp datubāzēm. Tomēr, ja divām vai vairāk individuālajām dzīvojamajām mājām ir bijusi viena adrese, bet kādai no šīm ēkām adresācijas maiņas dēļ ir piešķirta cita adrese, iedzīvotājiem pašiem nepieciešams deklarēt dzīvesvietu no jauna vai precizēt deklarēto adresi visās ēkās, kurām adrese ir mainīta. Dzīvesvietas jaunās adreses deklarēšana portālā Latvija.lv ir bez maksas. Savukārt, ja dzīvesvieta deklarēta daudzdzīvokļu mājā un ēkai adrese ir mainīta, dzīvesvietas deklarēšana no jauna nav jāveic, jo tā notiek automātiski.

Kaut arī Būvvalde visu nepieciešamo informāciju nosūta attiecīgajām institūcijām, tomēr Būvvalde iesaka personai sazināties ar attiecīgo iestādi un pārliecināties par to, vai informācija par deklarēto adresi ir nomainīta.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X