A+
A-

Publiskās apspriešanas

Par katru vispārīgo administratīvo aktu ar publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” vai pašvaldības vietējā laikrakstā tiks izsludināta publiskā apspriešana, kas nebūs īsāka par trim nedēļām.

Publiskās apspriešanas laikā personām, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, tiks dota iespēja izteikt savu viedokli, aizpildot un iesniedzot publiskās apspriešanas anketas rakstveidā vai elektroniski Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Izsakot viedokli, būs nepieciešams norādīt personas saistību ar adresācijas objektu, tuvāko ielu, no kuras objektam piekļūst (saistībā ar to tiek piešķirta adrese), kā arī citu informāciju. Personas nostāja pret adreses maiņu nevarēs tikt ievērota, ja normatīvie akti viennozīmīgi nosaka adreses maiņu, jo citādi pašvaldība nebūs ievērojusi tajos noteiktās prasības.

Pēc publiskās apspriešanas Rīgas pilsētas būvvalde izteiktos viedokļus apkopos un publicēs oficiālajā Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā sadaļā “Aktualitātes”. Pēc viedokļa noskaidrošanas tiks pieņemts lēmums par adresācijas maiņu, kas visiem lēmuma adresātiem tiks paziņots publikācijas veidā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Šādā veidā publicēts lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas. Rīgas pilsētas būvvalde par adresācijas maiņu piecu dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā informēs arī Valsts zemes dienestu, kas atjauno informāciju Valsts adrešu reģistrā atbilstoši veiktajām izmaiņām. Visa veida informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiks publicēta arī oficiālajā Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā sadaļā “Aktualitātes”.

 

Publiskās apspriešanas:

Publiskās apspriešanas viedokļu apkopojumi:

Lēmumi:

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X