A+
A-

Citos normatīvajos aktos noteiktās papildu prasības izpildmērījumu plānu izstrādei

  1. Būvēm, kuru augstums virs zemes līmeņa ir 60 m un vairāk, izpildmērījumā jaunai būvniecībai vai pārbūvei, mainot būves augstumu, papildus jānorāda būves augstākā punkta augstums (Latvijas būvnormatīva LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā” (apstiprināts ar Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr. 325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””; turpmāk – LBN 305-15) 13. punkts).

  2. Būvēm, kuru augstums virs zemes līmeņa ir 100 m un vairāk, izpildmērījumos jāievēro papildu kvalitātes prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtību (LBN 305-15 14. punkts).

  3. Ceļa un ielas izpildmērījumu plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus tajā iekļaujot informāciju par ceļa un ielas laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu) atbilstoši ceļa un ielas seguma materiāliem, brauktuves platumu un brauktuves garumu pa ceļa un ielas ass līniju (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 165. punkts).

  4. Inženierbūves izpildmērījuma plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot informāciju:

  • par inženierbūves apjoma rādītājiem (raksturlielumiem) atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā;
  • par inženierbūves lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai.

Izpildmērījumā par līnijveida inženierbūves nojaukšanu norāda nojauktās līnijveida inženierbūves daļas sākuma un beigu punktu, nojaukto daļu pārsvītrojot ar krustiņu (Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 147. un 149. punkts).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X