A+
A-

Informācija būvdarbu veicējiem

Pamatojoties uz Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 18. punktu, Būvvalde aicina būvfirmas un būvdarbu vadītājus informēt par plānoto inženierkomunikāciju guldīšanas darbu laiku un vietu, tādējādi nodrošinot Būvvaldei iespēju (izlases kārtā) veikt kontrolmērījumus, kā arī salīdzināt iegūtos datus ar mērnieka iesniegtajiem izpildmērījumiem. Piecas dienas pirms darbu norises laika Būvvalde jāinformē elektroniski sūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv vai iesniedzot Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4 aizpildītu informatīvo veidlapu „Paziņojums par atvērtu tranšeju” (Nr. BV_145_v1; pieejama www.rpbv.lv sadaļā „Veidlapas”).

Atgādinām: ja inženierkomunikācija ieguldīta pie atvērtas tranšejas, tad atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 53. un 54. punkta prasībām izpildmērījumu veic pie atvērtas tranšejas. Savukārt būvnieka pienākums ir nodrošināt iespēju veikt atbilstošus uzmērījumus.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X