A+
A-

Rīgas pilsētas būvvaldes prasības

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 281 52., 66. punktam un Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” 6., 7. punktam, iesniedzot izpildmērījumu plānu izvērtēšanai Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde), ir noteiktas šādas papildu prasības:

 1. Vienā plānā jāattēlo viena veida izpildmērījumi.

 2. Iesniegumam jāpievieno uzmērīšanas ģeodēziskie dati un mērījumi pirms un pēc ģeodēziskās izlīdzināšanas.

 3. Izpildmērījuma plānos jānorāda objekta projektētie un faktiskie izmēri un piesaistes, kas raksturo objekta novietojumu apvidū, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātajai būvniecības dokumentācijai.

 4. Izpildmērījuma plānos jānorāda šādi projektētie un faktiskie raksturlielumi:
  – ēkai – ēkas izmēri un piesaistes (ja nepieciešams, var konstruēt projektētās asis, no kurām attēlot projektētos un faktiskos izmērus līdz ēkas ārējai kontūrai), tīrās grīdas vai „0.00” atzīme, jumta kores vai būves augstākā punkta atzīme (atbilstoši būvniecības dokumentācijai);
  – žogam – novietojums attiecībā pret zemes vienības robežām vai sarkanajām līnijām, žoga augstums;
  – labiekārtojumam – augstuma atzīmes, piesaistes (atbilstoši būvniecības dokumentācijai), inženiertīklu virszemes elementi (aku vāki, kapes, gūlijas, apgaismes stabi u.c.);
  – kanalizācijai – teknes augstumi, posmu garumi, piesaistes (atbilstoši būvniecības dokumentācijai), diametri, materiāls;
  – ūdensvadam – caurules augšas, posmu garumi, piesaistes (atbilstoši būvniecības dokumentācijai), diametri, materiāls;
  – gāzes vadam – caurules augšas, diametra maiņas vietas, posmu garumi, piesaistes (atbilstoši būvniecības dokumentācijai), diametri, materiāls, kā arī jāattēlo zemes virsmas atzīmes, kadastra informācija;
  – elektrokabeļiem – kabeļu augstuma atzīmes, aizsargcauruļu augstuma atzīmes, diametri un materiāls, piesaistes (atbilstoši būvniecības dokumentācijai);
  – siltumtrasēm – caurules augšas, diametra maiņas vietas, posmu garumi, piesaistes (atbilstoši būvniecības dokumentācijai), diametri;
  – sakaru trasēm – kabeļu vai kanalizācijas augstumi, kanālu izvietojums, posmu garumi, piesaistes (atbilstoši būvniecības dokumentācijai), piederība (piemēram, Tet, LMT),
  diametri, materiāls;
  – cita veida komunikācijām – teknes, caurules augšas, augstumi, posmu garumi, piesaistes (atbilstoši būvniecības dokumentācijai), diametri, materiāls.

 1. Demontāžas jeb nojaukšanas plānā nojauktās būves vai inženiertīklus attēlo nosvītrojot ar sarkaniem krustiņiem. Pilnīgas nojaukšanas gadījumā mērījumus neveic, bet objektu apseko un plāna piezīmēs norāda apsekošanas datumu. Daļējas nojaukšanas gadījumā veic mērījumus atlikušajai būves daļai vai inženiertīklu nojaukšanas sākuma un beigu punktiem atvērtā tranšejā, plāna piezīmēs norādot mērīšanas datumu un nepieciešamos raksturlielumus (caurules augšas, kabeļu augšas, teknes augstuma atzīmes) un raksturīgo punktu koordinātas.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X