A+
A-

Detālplānojumi

Detālplānojums ir detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Detālplānojuma izstrādes shēma

Atbilstoši Rīgas domes 21.07.2008. nolikumam Nr. 117 „Rīgas pilsētas būvvaldes nolikums” Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde):

  • pieņem lēmumus par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu, sagatavo un apstiprina darba uzdevumus;
  • izstrādā, saskaņo un slēdz līgumus par detālplānojumu izstrādi un finansēšanu;
  • organizē un vada detālplānojumu izstrādi saskaņā ar tiesību aktiem;
  • organizē detālplānojumu projektu publisku apspriešanu saskaņā ar tiesību aktiem;
  • pieņem lēmumus par detālplānojumu apstiprināšanu, detālplānojumu projektu pilnveidošanu vai par atteikumu apstiprināt detālplānojumus.

Detālplānojumu meklētājs

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X